ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

ביטול צוואה על ידי המצווה

צוואות הן נושא מתוח מאוד במשפחות רבות, וזאת בשל כך שמהות ותוכן העיזבון של האדם שנפטר, יחד עם זהות היורשים שלו, הם נושאים מורכבים שיכולים להשפיע מהותית על המצב הכלכלי של קרובי משפחתו, ועל הקשר בין המנוח לבין קרוביו וילדיו.

ביטול צוואה על ידי המצווה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מתוך הכרה בכך שנושא הירושות הוא נושא נפיץ, חוקק חוק הירושה בשנת 1965, שכולל בתוכו מספר הוראות מהותיות באשר לאופן שבו ניתן לערוך צוואה – והאופן שבו ניתן לשנותה.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי שנכתב על ידי אדם במהלך חייו, ונכנס לתוקף רק לאחר מותו. תוכן מסמך זה כולל בתוכו פירוט של רצונות האדם לגבי הנעשה ברכוש שלו לאחר מותו, כאשר מקובל לצוות רכוש לקרובי המשפחה של המנוח, ובדגש על ילדיו.

האם יש חובה להוריש את הרכוש שלי לאנשים ספציפיים?

מדינת ישראל מכירה ב"עיקרון חופש הציווי" שקובע שאדם יכול לעשות ברכושו ככל העולה על רוחו, בחייו ובמותו. אין חובה לחלוקה ספציפית ואין חובה להוריש רכוש לאנשים מסוימים.

משמעות קביעה זו היא שאדם יכול לבחור שלא להוריש את רכושו לילדיו או לבת זוגו, ולהוריש אותו במקום לאדם אחר, עמותה, או רק לחלק מהיורשים ה"טבעיים".

מה קורה אם אין לי צוואה ביום מותי?

חוק הירושה קובע את סדר הירושה הדיספוזיטיבי לפי תפיסת העולם של המחוקק לגבי דיני הירושה. היות הסדר זה דיספוזיטיבי משמעו שאפשר להתנות על תוכנו של החוק – שנכנס לתוקף רק במקרה בו לא נמצאה צוואה כשרה, אז נהוג לחלק את עזבונו של האדם לפי סדר היורשים בחוק – תחילה לילדיו ולבן / בת זוגו, ולאחר מכן (בהיעדר ילדים או בן / בת זוג) – להוריו.

מהם התנאים שצוואה נדרשת לעמוד בהם בכדי להיות תקפה?

לפי חוק הצוואות, צוואה יכולה להיערך בכתב יד או בעל פה, בפני רשות או בפני עדים. לכל אחת מהדרכים הללו ליצירת צוואה יש כללים מנחים משלה:

צוואה בכתב יד

תכתב כולה בידי המצווה (אסור שתכתב על ידי אדם אחר שאיננו בעל מקצוע מוגדר). נדרש להוסיף לצוואה תאריך כתוב (בכתב ידו של המצווה), וחתימה של המצווה

צוואה בעדים:

צוואה בעדים חייבת לעמוד בכל הדרישות של צוואה בכתב יד (כתב, ציון תאריך, חתימה בידי המצווה), יחד עם דרישה שהחתימה תיערך בפני שני עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזאת צוואתו. העדים נדרשים לאשר את הצוואה בחתימתם.

ניתן להפקיד את הצוואה שנעשתה בפרוצדורה זו אצל הרשם לענייני ירושה – כאשר ההפקדה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו. צוואה שהופקדה ונשמרה בפיקדון עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הכתוב בה כמצווה הוא עורך הצוואה.

צוואה בפני רשות:

ניתן לייצר צוואה על ידי אמירת דברי הצוואה בעל פה או הפקדת הצוואה הכתובה בידי/בפני שופט / רשם של בית המשפט / רשם לענייני ירושה / חבר של בית דין דתי.

איש המקצוע שאליו ניתנה הצוואה יקריא אותה למצווה, שיצהיר שזאת צוואתו בכדי לקבל אישור בחתימה על תוכנה. צוואה זו תופקד אצל הרשם לענייני ירושה, ותהיה ראיה לכאורה לכך שהיא צוואתו האחרונה של המצווה.

צוואה בעל פה:

חריג לדרישת הכתב / ההצהרה בפני רשות הוא חריג שמתקיים במקרים של קרבה משמעותית למותו של האדם, ורלוונטית רק כאשר המצווה נמצא ב"משכבו האחרון", מול פני המוות.

צוואה שתינתן בתנאים אלו יכולה להינתן בעל פה בפני שני עדים השומעים את לשונו של המצווה, ורושמים אותה בזיכרון דברים החתום על ידם. צוואה זו דורשת גם היא הפקדה אצל הרשם לענייני ירושה, אך בניגוד לצוואות האחרות (שמהוות ראיה לכאורה לאחר מותו של המצווה), צוואה זו בטלה אם המצווה עדיין בין החיים כעבור חודש ימים.

האם ניתן לבטל צוואה?

כפי שנכתב לעיל, גם צוואות שעומדות בכל הדרישות לעיל, הופקדו אצל הרשם לענייני ירושה יכולות לתפקד רק כ"ראיה לכאורה" לכך שהן צוואתו האחרונה של המנוח.

קביעה זו מקורה בכך שהדין הישראלי מאפשר לאדם לשנות את צוואתו מן הקצה אל הקצה ובכל אופן שבו ירצה, כל עוד הוא בין החיים.

הוראות חוק אלו נובעות מתוך "עקרון חופש הציווי", שרואה בנכסיו של האדם (גם אלו שרשומים באופן ישיר בצוואה) נכסיו שלו עד לרגע מותו. משמעות תפיסה זו היא שמותר לאדם לבצע עסקאות ושינויים בנכסים האלו כל עוד הוא חי – כי הנכסים עדיין שלו והצוואה איננה בתוקף (היא נכנסת לתוקף עם רגע מותו)

כיצד מבטלים צוואה?

ביטול בעל פה

ניתן לבטל צוואה בכל אחת מהדרכים שבהן ניתן לייצר אותה. משמעות קביעה זו היא שאפשר לבטל צוואה בעל פה מול רשות, או בכתב אל מול עדים פרטיים. הביטול יכול להירשם אצל רשם הירושה גם כן.

ביטול על ידי השמדה

למרות הפרוצדורה הברורה שהוצגה לעיל, השמדה של הצוואה מהווה גם היא ביטול תקף לחלוטין לפי סעיף 36 לחוק הירושה. כשרות ביטול זה נובעת מכך שדיני הירושה רוצים לאפשר לאדם לבטל את ירושתו בקלות, ומעוניינים בעיקר בכך שהצוואה תשקף את רצונו הכנה.

ביטול על ידי עריכה של צוואה חדשה

יצירה של צוואה חדשה (גם אם היא לא כוללת בתוכה ביטול מפורש של הצוואה הקודמת), מהווה גם היא ביטול תקף לצוואה – וזאת רק במידה שההוראות החדשות בצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת.

משמעות קביעה זו היא שניתן להוסיף על צוואה בצוואה נוספת – אבל רק אם אין סתירה בין תוכן הצוואות.

האם ניתן למנוע ביטול צוואה בטענה של הסתמכות על תוכנה?

מה קורה במצב בו אחד היורשים כבר הסתמך על תוכן הצוואה ועשה בה עסקאות שביטולן יכול לפגוע בהסתמכות של צד שלישי? כמו למשל במצב בו אדם מוכר נכסים שהוא קיבל בירושה בטרם מות המוריש?

עסקאות אלו חסרות תוקף בשל כך שהן סותרות ל"עיקרון הציווי החופשי", ולהוראות חוק הירושה – שאומר שזכותו של האדם לעשות בנכסיו כרצונו לאחר מותו עומדת וגוברת על זכויות אחרות, ולכל אדם יש זכות לשנות את צוואתו עד לרגע מותו, גם אם הסתמכו עליה אנשים אחרים.

מקרה מיוחד של ביטול צוואה: צוואה הדדית

המקרה היחיד שבו אין לאדם חופש מוחלט לערוך את צוואתו הוא המקרה של צוואות הדדיות – צוואות שנערכות על ידי בני זוג, בהן תוכנה של צוואה אחת מסתמך על תוכנה של צוואה אחרת.

דוגמא קלאסית לצוואה שכזו היא צוואה בה בן זוג מתנה את הורשת נכסיו לבן זוגו בכך שבן הזוג יוריש את כלל הנכסים הללו לילדיהם ביום מותו – ובכך מבטיח את הגעת רכושו לילדיו מבלי לקפח את בן זוגו.

תהליך ביטול צוואה זו מורכב יותר, וכולל בתוכו דרישה למסור לבן הזוג הודעה על ביטול הצוואה (אם הוא עדיין בין החיים, אז שתי הצוואות מבוטלות יחדיו), או דרישה לוותר על כל הירושה אליה זכאי מצוואתו של בן הזוג (אם בן הזוג כבר נפטר, ורכושו כבר חולק).

לסיכום –

צוואתו של אדם איננה בתוקף עד ליום מותו, וניתן לערוך בה שינויים גם במקרים בהם אדם מסוים הסתמך על תוכנה של הצוואה. כלל זה תקף באופן חלקי לגבי צוואות הדדיות – שכוללות בתוכן וויתורים מצד המצווה לצורך ביטול הצוואה.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן