ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה

בהתאם לדיני צוואות וירושות, הצוואה אמורה לבטא את רצונו העצמאי של המצווה. עריכת צוואה צריכה להתבצע בהתאם לדין וכאשר הצוואה מושפעת מגורמים חיצוניים באופן המשפיע על ביטוי רצונו הכנה של המצווה, דינה להתבטל עקב כך שנפל בעריכתה פגם מהותי.

התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

במאמר זה נדון בנושא של הגשת התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה. שימו לב, ככל ואתם סבורים כי צוואתו של יקירכם אינה משקפת את רצונו ונערכה שלא בהתאם לדעתו, זה הזמן לפעול לתיקון העוול וביטול הצוואה. משרדנו מתמחה בהתנגדויות לצוואה וביכולתו לסייע לכם להוציא את האמת לאור. השאירו לנו הודעה ואנו נשוב אליכם. 

סמכויות בית המשפט

על פי סעיף 25 לחוק הירושה, בסמכותו של בית המשפט להכשיר צוואה גם אם נפלו בה פגמים טכניים במידה ומדובר בפגם שלא נפל במרכיבי היסוד שנקבעו לצוואה בדין. בנוסף, בית המשפט בודק אם למרות הפגמים הצוואה משקפת באופן עקרוני את רצונו החופשי של המצווה. במידה והתשובה לכך תהיה חיובית, בית המשפט יקיים את הצוואה.

סעיף 35 לחוק הירושה

סעיף 35 לחוק הירושה מגביל את המעורבות של הנהנים מהצוואה כמו גם את בני זוגם מלהיות שותפים בעריכת הצוואה. החוק הגדיר שלוש פעולות אסורות למוטב בצוואה לעניין עריכתה. עריכה של הצוואה על ידי הנהנה, להיות עד לעריכתה ומלקחת חלק בכל אופן אחר בעריכה.

סעיף 35 הינו סעיף המחייב את בית המשפט לפסול צוואה במידה ומוגשת התנגדות לה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה והיה מעורב בכתיבתה.

מטרת הגבלת מעורבות זרה

פסילת צוואה שמי מהנהנים בה היה מעורב בעריכתה, נועדה למנוע מעורבות ולחץ על מצווים טרם פטירתם. לכן גם אם בית המשפט סבור כי ההתערבות לא יצרה למעשה שינוי בתוכנה של הצוואה, עדיין הוא לא יאשר אותה. בחוק נאסר כאמור גם על הנהנים מהצוואה לשמש כעדים אך עצם ההימצאות הפיזית של מי מהנהנים בעת החתימה אינו בהכרח מביא לפסילה.

הגשת התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה

לא ניתן להגיש התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה טרם שהוצאה בקשה לצו קיום וטרם שבקשה זו פורסמה. ניתן להגיש את ההתנגדות לצוואה בתקופת הזמן החוקית שהיא 14 ימים מעת פרסום בקשת הקיום. ניתן במצבים מסוימים לבקש הארכה של המועד מהרשם או מבית המשפט במידה והדבר נחוץ לשם ביסוס ההתנגדות.

סף ראייתי נדרש

עילת התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה דורשת ממגיש ההתנגדות להוכיח כי המוטב שנהנה ונטען לגביו למעורבות אכן היה מעורב בכתיבת הצוואה וניסוח הוראותיה באופן המצדיק את פסילתה. לא מספיק על פי הדין להוכיח רק את עצם המעורבות בצוואה ויש צורך להראות כי המעורבות אכן השפיעה על המוריש לשנות את הוראותיו לטובת האדם המעורב.

בית המשפט לרוב מתערב במקרה של התנגדות מעילה זו רק במקרים בהם הוא סבור כי הנהנה בצוואה או מי מטעמו השפיעו בחוסר תום לב ובאופן שאינו הוגן ובכוונת ניצול על המוריש במטרה להטות את הוראות הצוואה לטובתם.

לקח באופן אחר חלק בעריכתה

בסעיף 35 לחוק הירושה נכתב כי צוואה תהא פסולה אם מי מהמוטבים "לקח באופן אחר חלק בעריכתה". משמעות הוראה זו אינה ברורה עד תומה ומשאירה מקום לפרשנות משפטית מה ייחשב ללקיחת חלק הפוסל את הצוואה. יש המפרשים סעיף זה על דרך הצמצום ויש הנוקטים בגישה רחבה יותר, הדבר תלוי בנסיבות הייחודיות בכל מקרה ומקרה.

השפעה בלתי הוגנת

חשוב להבחין בין עילת התנגדות עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה לעילת התנגדות של השפעה בלתי הוגנת. השפעה בלתי הוגנת מתקיימת במידה וכותב הצוואה היה מצוי בעת עריכתה ביחסי תלות באחר וזה ניצל את מצבו של המצווה לשם קבלת הירושה תוך נישולם של היורשים האחרים.

במקרים של טענה להשפעה בלתי הוגנת, בית המשפט בוחן לא רק אם אכן התקיימו יחסי התלות, אלא אם יש ראיות כי הנהנה אכן ניצל את כוחו לשם הזכייה בירושה. הוראת צוואה יכולה להיות במקרים מסוימים מושפעת מהשפעתו הבלתי הוגנת של המעורב בעריכתה.

בהתנגדות לצוואה בשל טענה להשפעה בלתי הוגנת על בית המשפט להבחין בין התרחשותן של נסיבות חיצוניות המצביעות על השפעה לגיטימית שהתרחשה ובגינה השתנה רצון המצווה, לבין מקרים בהם ישנו חשש של השפעה פסולה אשר פגעה ברצונו הכנה של המצווה ויש בהן בכדי להביא לביטולה של הצוואה.

צוואה בעדים

התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה נוגעת בעיקר לגבי צוואה בעדים. בחוקי הירושה הוגדרו ארבעה סוגי צוואות תקפות והם צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה וצוואה בעדים. כאמור, צוואה בעדים היא צורת הצוואה הנפוצה ביותר והיא נותנת את המענה הטוב להתחקות אחר רצונו של המוריש.

צוואה זו מאפשרת להוכיח את נסיבות עריכת הצוואה במידה ויהיה ערעור על תקפותה כגון, התנגדות לצוואה עקב לקיחת חלק בעריכת הצוואה לאחר מות המצווה. צוואה בעדים לא צריכה להיות כתובה בכתב יד וניתן להדפיס את המסמך ולחתום עליה במשרד עורך הדין יחד עם העדים. עריכת הצוואה צריכה להיות על ידי המוריש בלבד ללא מעורבים. עריכת הצוואה באופן שונה, עלולה להביא לפסילתה ככל ותוגש התנגדות לאחר מתן צו קיום צוואה.

חתימה בפני עדים

בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה בצוואה בעדים יש לציין על גביה את התאריך ועליה להיחתם בכתב ידו של המצווה בפני שני עדים שאינם מהמוטבים המוזכרים בצוואה. על המצווה להצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. בהתאם לדין, לא ניתן לחתום תחילה בפני עד אחד ולזמן לחתימה עד נוסף בהמשך. יש צורך ששני העדים יהיו נוכחים בשלב ההצהרה של המצווה ובשלב החתימה.

חשוב לדעת כי עדי הצוואה אינם נדרשים לבדוק את כשירותו של המצווה או תנאים נוספים הנדרשים לקיום הצוואה. העדים בהתאם לדין נדרשים להבין את מהות הצוואה ותוכנה ולהבין כי הם חותמים על צוואה.

הגשת כתב התנגדות

בהתאם לסעיף 19 לתקנות הירושה המעוניין להגיש התנגדות לבקשה לצו לקיום צוואה נדרש להגיש לרשם כתב התנגדות. בכתב ההתנגדות יש לפרט את נימוקי ההתנגדות ולצרף את המסמכים עליהם ההתנגדות מתבססת. בנוסף על המתנגד לחתום על תצהיר בו הוא מאמת את העובדות אשר הוא מתבסס עליהן במסגרת כתב ההתנגדות.

אחרי הגשת כתב התנגדות, הרשם יעביר את בקשת הצו לקיום הצוואה וההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. במידה ושני הצדדים מעוניינים בכך הם יכולים לבקש להעביר את הדיון לבית הדין הרבני לשם קיום הדיון על פי דין תורה. מגיש הבקשה לרשם יירשם בתור התובע בהליך המשפטי ומגיש ההתנגדות יירשם בתור הנתבע.

מעורבות בעריכת צוואה הדדית

צוואה המזכה בן-זוגו של אחד במקרים מסוימים יכולה להיפסל כאשר יוכח כי הייתה מעורבות בעריכתה על ידי מי מהצדדים הנהנים ממנה. כאשר בני הזוג מעוניינים לערוך צוואה, חשוב כי יעשו זאת יחד באמצעות עריכת צוואה הדדית בפני עורך דין המתמחה בתחום זה. צואה שנעשתה באמצעות עו"ד המתמחה בדני צוואת יתרון עצום שכן לאחר מכן ככל ותוגש התנגדות לצוואה, להגשת ההתנגדות יהיה סיכוי קטן להתקבל.

לעורך דין המתמחה בדיני צוואות פרט לצוואה בעל-פה, ניסיון עשיר בניסוח וכתיבת צוואות ויכולת להתמודד עם התנגדויות אשר תוגשנה כלפיהן ככל ויוגשו. טרם עריכת הצוואה, יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום זה.

סיכום התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בהרחה בנושא של התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה. כפי שציינו, הביטוי לקחת חלק באופן אחר בעריכתה יכול להתפרש בצורה רחבה או מצומצמת ועל בית המשפט לבחון את נסיבות המקרה ובהתאם למבחן השכל הישר לבדוק את רמת המעורבות בעשיית הצוואה.

ככל ויוכח בדיון כי הנהנה היה פעיל ומעורב בעריכתה של הצוואה כך גובר הסיכוי שהצוואה תבוטל. חשוב לזכור כי התנגדות לצוואה הינה הליך משפטי מורכב הדורש ידע משפטי רחב לרבות ניסיון בהתחקות אחר רצונו של המוריש ודעתו. נטילת חלק בערכית הצוואה על פי חוק הירושה תביא בהכרח לפסילתה, הזהרו מכך ודאגו לערוך צוואה רק באמצעות ליווי משפטי מנוסה ומקיף.

ליווי משפטי בהתנגדות לצוואה

במידה ואתם זקוקים לליווי משפטי לשם הגשת התנגדות לצוואה עקב מעורבות אדם אשר סייע בעריכתה משרדנו, משרד עורכי דין עקראוי מזרחי מתמחה ועוסק בתחום זה ובעל ניסיון עשיר ורב בייצוג התנגדויות.

משרדנו שם דגש על מתן שירותי אישי לכל לקוח תוך חתירה להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר ללא פשרות. ניסיון משרדנו בעריכת צוואות וכן בהליכי התנגדות לצוואה יכול באמצעות היערכות נכונה לקראת התנגדות לצוואה לספק לכם את כל הנדרש לשם הגשת התנגדות וביטולה על ידי בית המשפט.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן