ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

הסכם ממון מול צוואה

לעיתים, נוצרת התנגשות בין הסכם ממון מול צוואה, הנובעת מכך הסכם הממון מכיל הוראות לחלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה פטירה (חו"ח) של אחד הצדדים.

כדי להבין טוב יותר כיצד לפתור מחלוקות כאלו, חיוני לבחון את הוראות החוק ואת הפסיקה במקרים דומים בעזרת עו"ד לענייני צוואות וירושות.

הסכם ממון מול צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

על פוטנציאל ההתנגשות של הסכמי ממון וצוואות

הסכם ממון הוא כאמור, חוזה בין בני זוג המסדיר את יחסי הממון שלהם וקובע כיצד יחולק רכושם במקרה של פרידה או גירושין.

הסכם זה מגדיר איזה נכסים מתוך סך הרכוש של בני הזוג, נחשבים ככאלו הנמצאים בבעלות משותפת ואיזה מהם ייחשבו כנכסים בבעלות נפרדת של כל צד.

מנגד, צוואה היא מסמך משפטי שאדם יוצר במהלך חייו כדי לציין מי יירש את נכסיו וכיצד יחולקו לאחר מותו. ככלל, הסכם הממון נועד לטפל בעיקר בחלוקת רכוש בין בני זוג במהלך חייהם במקרה של פרידה או גירושין, ואילו צוואה נועדה להסדיר את חלוקת רכוש הנפטר לאחר מותו.

אולם לעיתים כאשר יש לאדם גם צוואה וגם הסכם ממון המתאר את חלוקת רכושו במקרה מוות, עלולות להתעורר שאלות לגבי איזה מסמך יש עדיפות ואיזה מערכת הנחיות תתממש בהקשר לחלוקת רכושו של הנפטר.

הסכם ממון מול צוואה – מה ההבדלים?

הסכם ממון וצוואה הם שני מסמכים משפטיים שונים עם מטרות שונות:
הסכם ממון הוא חוזה שנכרת על ידי שני אנשים לפני שהם מתחתנים או בתחילת הנישואין. מטרתו של הסכם הממון היא להגדיר את הזכויות והחובות של כל צד במקרה של גירושין או פרידה חו"ח.

במדינת ישראל, הסכמי ממון יכולים לכסות מנעד רחב של נושאים כמו חלוקת רכוש וכספים בין הצדדים בתרחיש של פרידה או גירושין, תשלום דמי מזונות בני זוג וכן זכויות ירושה בין בני זוג.

לעומת זאת, צוואה היא מסמך משפטי שבא לתאר את אופן חלוקת נכסיו ורכושו של הפרט לאחר מותו. צוואה יכולה לכסות מגוון רחב של נושאים, לרבות מינוי מנהל עיזבון, מתן השמות של הנהנים בירושת המנוח וציון אופן חלוקת הנכסים בין היורשים השונים.

גם ביטול המסמכים מתבצע בצורה שונה כשמדובר בהסכם ממון מול צוואה

אחד ההבדלים העיקריים והמהותיים בין הסכמי ממון וצוואות הוא בתהליך לביטול או שינוי של מסמכים אלו. בעוד שאדם יכול לשנות את צוואתו בכל עת במהלך חייו מבלי להזדקק לאישור מאף אחד אחר, הסכם ממון ניתן לשינוי רק בהסכמה הדדית של שני הצדדים המעורבים, והוא מצריך אישור בית המשפט.

לסיכום, הסכם ממון מסדיר את ההיבטים הכספיים והרכושיים של נישואים של בני זוג ואופן הטיפול באלו במקרה של פרידה או גירושין בין הצדדים, בעוד שצוואה קובעת את חלוקת נכסיו ורכושו של אדם לאחר מותו בלבד.

בהתנגשות בין הסכם ממון מול צוואה – איזה מסמך גובר?

על פי חוק הירושה במדינת ישראל, רק צוואה מוכרת כמסמך משפטי אשר יכול לפרט את הטיפול ברכושו של אדם לאחר פטירתו בצורה חוקית וברת אכיפה. לפיכך, ניכר כי במקרים של התנגשות בין הסכם הממון מול הצוואה – לצוואה יש עדיפות כמסמך המשפטי המוסמך להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג באופן רשמי ובר אכיפה.

מה נאמר בחוק יחסי ממון ובחוק הירושה ביחס להתנגשות בין הסכם ממון וצוואה?

חוק יחסי ממון בין בני זוג, מתיר לבני זוג במדינת ישראל לחרוג מהוראות הדין בעניין חלוקת הרכוש ביניהם ולקבוע הסדרים משלהם לפי שיקול דעתם.

לעומת זאת, חוק הירושה בישראל, אוסר על יחידים להתחייב לירושות עתידיות (מה שנקרא בעגה המשפטית: "ביצוע עסקאות בירושה עתידה") ומכריז על כל הסכם או התחייבות להורשת רכוש שנעשו מחוץ למסגרת מסמך הצוואה, כפסולים מיסודם.

על כן, צוואתו של אדם נשארת המסמך הסמכותי והמחייב לעניין חלוקת נכסיו וממונו אחרי מותו, שכן היא משקפת את רצונותיו הסופיים של המנוח בנושא זה.

כתוצאה מכך, הסכם ממון, כמו כל הסכם אחר הכרוך בהעברת רכוש, נכסים וכספים של אדם, אינו יכול להתוות את דרך הטיפול בעיזבונו של אדם או להתחייב להורשה עתידית של נכס מנכסיו, ואין לו תוקף משפטי כובל.

בקצרה, הוראות חוק הירושה קובעות כי ההוראות בצוואה יגברו על ההוראות בהסכם הממון בהקשר להורשת נכסיו של מי מבני הזוג בעתיד, במועד פטירתו.

הפתרון: לשלב בין צוואה להסכם ממון

לאור הסוגיה האמורה בדבר התנגשות בין הסכם ממון לצוואה, כדאי לשלב בין הכנת הסכם ממון לתהליך של עריכת צוואה.

כאשר בני זוג מעוניינים להגדיר בחייהם שתתבצע חלוקת רכוש החורגת מהחלוקה המתוארת בחוק הירושה בעקבות פטירת אחד מהם, יש חשיבות מכרעת לפרט זאת בצוואתו של כל אחד מבני הזוג, שכן הצוואות תהיינה המסמך המשפטי הקובע בעניין חלוקת נכסיו של כל אחד מן הצדדים לאחר פטירתו.

פתרון זה יכול לפתור ביעילות את הבעיה המשפטית ולספק לבני הזוג ודאות ושקט נפשי בכל הנוגע לחלוקת רכושם במקרה של פטירת מי מבני הזוג.

בנוסף, בני זוג יכולים לבחור גם בפתרון של יצירת צוואה הדדית, שהיא צוואה משותפת שעליה מסתמכים שני הצדדים המאפשרת להם להסדיר יחד את חלוקת הרכוש במקרה מותם. גישה זו יכולה לספק רמה גבוהה יותר של ודאות ולהבטיח כי רצונותיהם של שני הצדדים יכובדו לאחר מותם.

הסכם ממון מול צוואה – סיכום

בסקירה זו ראינו כי כאשר בוחנים הסכם ממון מול צוואה, ניתן להבחין כי מדובר בשני סוגים נפרדים של מסמכים משפטיים שלכל אחד מהם תכלית משל עצמו.

מטרתו המרכזית של הסכם ממון היא כאמור, לקבוע מסגרת משפטית לחלוקת כספים ונכסים במקרה של פרידה או התרת הנישואין בין בני זוג הבוחרים להתקשר זה לזה בקשרי זוגיות או בנישואין. לעומת זאת, הצוואה משמשת כמסמך משפטי המתווה כיצד תחולק ירושת הנפטר על פי רצונו והעדפותיו האישיות.

אולם לעיתים נוצרות מחלוקות משפטיות בנוגע למימוש הצוואה, לנוכח קיומן של הוראות מסוימות בהסכם הממון, שלכאורה סותרות את בקשות המצווה כפי שנוסחו במסגרת צוואתו. חשוב לדעת כי מבחינת קדימות משפטית, הצוואה בדרך כלל מקבלת עדיפות על פני הסכם ממון מכיוון שתפקידה העיקרי הוא לקבוע את חלוקת הנכסים והרכוש לאחר פטירתו של אדם, שכמסמך משפטי – קשורה ישירות לענייני ירושה.

יחד עם זאת, הניווט במורכבות של הסכמי ממון מול צוואות, מצריך שיקול דעת מדוקדק וליווי משפטי מקצועי מטעם עורך דין צוואות וירושות מנוסה.

כדי למנוע מראש התנגשות בין המסמכים הללו, חיוני לוודא שגם הצוואה וגם הסכם הממון שלכם מנוסחים מראש כהלכה, בצורה הוגנת וחוקית ולטובת כל הצדדים המעורבים.

עורך דין צוואות וירושות יכול לסייע במניעת התנגשויות בין צוואה להסכם ממון על ידי עריכת הצוואה באופן ברור, מדויק, מפורט ומקצועי.

בנוסף, עורך דין ירושה טוב, יכול לספק למיוצגיו הדרכה וייעוץ כיצד לשלב נכון את שני המסמכים ולוודא שהם עקביים זה עם זה כדי למנוע מחלוקות אפשריות בעת מימושם.

לסיוע בענייני צוואות וירושות – זה הזמן לפנות להתייעצות עם עורכי הדין במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'. לייעוץ חייגו כעת: 052-8693401.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן