ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

איך מתחלקת ירושה

כאשר אדם נפטר רכשו וממונו מכונים עיזבון וזה יכול להיות מחולק או בהתאם לצוואה תקפה בהתאם לרצונו של המוריש או בהעדר צוואה בהתאם לסדר החלוקה שנקבע בדין. כאשר צוואה נפסלת על ידי בית המשפט ואין צוואה נוספת העיזבון יחולק בהתאם לסדר הירושה כאילו לא נכתבה צוואה. במאמר זה נרחיב בנושא של איך מתחלקת ירושה בהעדר צוואה תקפה בהתאם לחוק הירושה.

איך מתחלקת ירושה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

איך מתחלקת ירושה כאשר ישנה צוואה

כאשר הנפטר השאיר אחריו צוואה, הירושה בהתאם לחוק נקראת ירושה על פי צוואה ואופן חלוקת עיזבונו של המנוח תלוי בהוראותיו של המצווה בצוואה. המצווה רשאי להוריש את עזבונו כולו או חלקו למי שיחפוץ בכך והוא רשאי לנשל את שאריו במידה והוא מעוניין בכך. כל מי שמוזכר בצוואה זכאי לקבל את חלקו בעיזבון מלבד במקרים בהם היורש הוא שגרם למותו של הנפטר במתכוון או כאשר הוא ניסה לזייף את צוואתו לשם נישולם של היורשים האחרים.

תנאים והגבלות בחלוקת הירושה

המצווה רשאי להתנות את קבלת הירושה בעמידה בתנאים וסייגים אותם ציין בצוואתו אך אלו עומדים תחת ביקורת שיפוטית. ישנם תנאים והגבלות שבית המשפט ככל הנראה יאשר והן נוגעות להגנה על בן או בת זוג למשל וקביעה כי דירת המגורים תועבר ליורשים האחרים רק לאחר פטירתו של בן הזוג הנוסף. ניתן גם לכלול התניות כי הצוואה תועבר ליורש רק עם הגיעו לגיל מסוים.

לשם כך יהיה צורך להורות על מנגנון של נאמנות ולמנות נאמן שינהל את העיזבון או את חלקו עד להגעת היורשים לגיל הרלוונטי. ניתן גם להתנות קבלת חלק מהירושה בסיום לימודים אקדמיים או בניית משפחה. חשוב לבדוק מראש עם עורך דין צוואות ירושות שההתניות הינן מוסריות ולא יפסלו על ידי בית המפשט.

צו לקיום צוואה

על מנת שניתן יהיה לחלק את הירושה בהתאם לצוואה תקפה יש צורך להגיש בקשת צו לקיום צוואה לרשם הירושות. ניתן יהיה לחלק את עיזבונו של המוריש בהתאם להוראות הצוואה רק לאחר שיתקבל  צו הקיום. את הצו הרשם לענייני ירושה ייתן רק לאחר פרסום הבקשה ומתן זמן מוגדר להגשת התנגדויות.

איך מתחלקת ירושה בהעדר צוואה תקפה

כאשר אין צוואה תקפה חלוקת הירושה נעשית באמצעות מה שמכונה ירושה על פי דין. סדר ואופן החלוקה בהליך זה נקבע בחוק הירושה. חלוקת הירושה בהעדר צוואה נעשית באמצעות הוצאת צו ירושה מהרשם לענייני ירושות. בצו יפורט מי הם יורשי הנפטר ולאילו חלקים מהעיזבון הם יהיו זכאים בהתאם למספר קרובי המשפחה.

היורשים על פי הדין

הירושה בהעדר צוואה נחלקת לבן או בת הזוג של המנוח בסמוך לפטירתו ולצאצאיו. סדר הירושה הטבעי מלבד בן או בת הזוג כולל את קרובי משפחתו בהתאם לקרבת דם בשיטה המכונה שיטת הפרנטלות. שיטה זו מבוססת על קשר הדם בין הורים לילדיהם וישנם שלושה מעגלים שבכל שלב רק מעגל אחד יהיה זכאי לירושה. שיטת הפרנטלות כוללת את:

  • ילדי המוריש והצאצאים של ילדי המוריש
  • הורי המוריש וצאצאיהם
  • סביו של המוריש וצאצאיהם

זכויות של בן או בת הזוג בחלוקת הירושה

חלוקת העיזבון נחלקת באופן עקרוני למחצית לבן או בת הזוג ומחצית לידי הנפטר. על פי הדין בן הזוג או בת הזוג של הנפטר ערב פטירתו יהיה זכאי לרשת את כל המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף לרבות את הרכב. בת הזוג גם זכאית בהתאם לחוק לקבל את המובטח לה בכתובה וסכום זה ינוכה מתוך חלקה בעיזבון.

חלוקת הירושה בין אחי הנפטר ובן זוג

כאשר לנפטר אין ילדים חלוקת הירושה תתבצע בין בן או בת הזוג ואחיו של הנפטר. כאשר הנפטר השאיר אחריו רק אחים או צאצאי אחים אלו יקבלו שליש מהעיזבון ובן או בת הזוג יקבלו שני שליש מהעיזבון.

במידה וערב פטירת המנוח בן או בת הזוג היו נשואים למעלה מ- 3 שנים והתגוררו יחדיו בדירה אשר כלולה בעיזבון, בן הזוג יהיה זכאי לכל חלקו של הנפטר בדירה המשותפת ובנוסף לכך בשני שליש משאר העיזבון. במידה והנפטר לא הותיר יורשים מהפרנטלות שציינו בן או בת הזוג יירשו את העיזבון כולו.

המשך איך מתחלקת ירושה על פי הדין

כאשר לנפטר אין בן או בת זוג והוא לא הותיר אחריו צוואה, ירושתו תתחלק בין קרוביו. בהתאם לדין ילדיו של הנפטר יהיו קודמים להוריו והורי הנפטר יהיו קודמים לסביו. ילדי הנפטר יהיו זכאים לחלקים שווים ובמידה ואין לו ילדים והוריו של המנוח וסביו יהיו זכאים לחלקים שווים ביניהם.

יורש שנפטר טרם המוריש

כאשר ילדו של מוריש נפטר טרם המוריש והוא השאיר אחריו ילדים, נכדי המוריש יהיו יורשים על פי הדין במקומו של אביהם שכבר הלך לעולמו. כאשר אחד מיורשיו של המנוח, נפטר אחריו גם אם טרם שניתן צו ירושה הכולל אותו, חלקו בירושה יעבור ליורשיו בהתאם לצוואתו במידה וישנה כזו או בהתאם לסדר הירושה על פי הדין.

בהתאם לשיטת הפרנטלות הזכאות לרשת בהתאם לסדר על פי הדין קיימת למי שהיה בחיים בעת פטירת המנוח כמו גם למי שנולד במהלך- 300 הימים שלאחר הפטירה כל עוד הורותו התרחשה טרם פטירת המנוח.

חלוקת הירושה כאשר אין יורש

מי שנפטר ואין לו יורשים הכלולים בסדר שנקבע בדין בהתאם לחוק עיזבונו יועבר למדינה. במידה ואין לכם יורשים בדין ואתם רוצים לדאוג לחברים קרובים או לצאצאיהם חשוב מאוד שתערכו צוואה מראש על מנת להבטיח זאת. גם במידה ואתם מעוניינים לנתב את העיזבון למטרות התואמות את השקפת עולמכם מומלץ לערוך צוואה הכוללת הוראות נאמנות ולהגדיר למנהל העיזבון בדיוק לאילו מטרות יהיה עליו לנתב את תרומתכם.

חלוקת ירושה בהסכם לחלוקת עיזבון

כאשר נקבע אופן החלוקה בין היורשים, בין על פי הדין ובין אם על פי צוואה היורשים רשאים להגיע להסכמות ביניהם על חלוקה שונה בהתאם לרצונותיהם אך עליהם להסדיר זאת בהסכם לחלוקת העיזבון. חלוקת  הירושה בין היורשים לאחר ההסכם יכולה להיות שונה מהוראות הצוואה במידה והמוריש לא התנה אחרת בצוואתו וחלוקת עזבון תעשה בהתאם לנקבע בהסכם.

חלוקת כספי פנסיה וביטוחים

כספי קרן פנסיה מתחלקים ליורשים בהתאם להוראות קרן הפנסיה. כאשר המנוח החזיק בפוליסות ביטוח פרטיות כספי הביטוח יועברו למוטב שנקבע בכל פוליסה. במידה והמנוח לא קבע מוטבים הכספים יועברו ליורשים בהתאם לצו הירושה. פיצויי פיטורין מקרן הפנסיה מתחלקים בהתאם להראות הקרן. פיצויי פיטורים המשולמים על ידי המעסיק לרוב יועברו בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורין לבן או בת הזוג ולילדים התלויים במנוח.

סיכום איך מתחלקת ירושה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בשאלה איך מתחלקת ירושה בהרחבה. כפי שציינו הדבר תלוי בשאלה אם קיימת צוואה תקפה או לא. במידה וקיימת צוואה החלוקה תיעשה בהתאם להוראות הצוואה. כאשר אין צוואה תקפה החלוקה תיעשה בהתאם למעגלי הקרבה כאשר כל עוד קיימים יורשים במעגל אחד, המעגלים הבאים לא יהיו זכאים לדבר מלבד כאשר מדובר ביורש אחר יורש.

ליווי משפטי בחלוקת הירושה

משרד עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי ושות' מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לצוואות וירושות לרבות עריכה של צוואה, הגשת בקשה לקיום צוואה, הגשת התנגדות לצוואה, ניהול עיזבונות,  עריכת הסכמים לחלוקת העיזבון וניהול הליכים אצל רשם הירושות ובית המשפט לענייני משפחה. המשרד מעניק וליווי משפטי אישי ומסור לכל לקוח.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן