ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

ביטול ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הפך בשנים האחרונות כלי משפטי בסיסי לכל אדם המעוניין שענייניו האישיים ימשיכו לתפקד בדיוק כפי שהיה רוצה לאחר שלא יוכל לעשות זאת בכוחות עצמו.

כפי שנראה במאמר זה, ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך הוראות יחידי במשפט הישראלי המאפשר לאדם לקבוע כיצד ינהגו בו, ברכושו, בבריאותו וכן כל הדבר הקשור אליו לאחר שלא יוכל לפעול מתוך צלילות הדעת ולקבל החלטות על דעת עצמו.

ביטול ייפוי כוח מתמשך - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק, יתאפשר ביטול ייפוי כוח מתמשך ולא ניתן יהיה לאוכפו. ייפוי כוח מתמשך רשאי לערוך עורך דין צוואות וירושות אשר ביצע הכשרה מיוחדת לכך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי.

כאשר מעוניינים לערוך ייפוי כוח זה, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות אשר ביצע הסמכה ייחודית לכך.

מהו ייפוי כוח מתמשך ולמה הוא נועד

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך הוראות הנערך ונרשם על ידי אדם טרם הגיעו למצב בו לא יוכל לתפקד בכוחות עצמו מתוך צלילות הדעת. ייפוי כוח מתמשך נפוץ בקרב אנשים הסובלים ממחלות כרוניות או מוגבלויות כאלה ואחרות העלולות להשפיע על יכולתם לנהל בעצמם את ענייניהם האישיים.

גם קשישים רשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך כאשר סבורים הם כי בשל מצב בריאותי כזה או אחר לא יוכלו בקרוב לקבל החלטות בכוחות עצמם.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, רשאי מייפה הכוח לקבוע איך וכיצד ינהגו בו, בטיפול בבריאותו, בנכסיו וכן כל עניין אחר הדורש קבלת החלטה. מייפה הכוח רשאי להסמיך כל אדם אשר יבחר לנהל עבורו את ענייניו האישיים לאחר מותו בן אם זה קרוב משפחתו או כל אדם אחר שיבחר.

מי רשאי לעשות ייפוי כוח מתמשך ומה ניתן לכלול בו

כל אדם בגיר מעל גיל 18 רשאי לפנות לעורך דין לענייני צוואות וירושות אשר עבר הסמכה ייחודית לכך על מנת שיערוך עבור ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך נועד בעיקר לאנשים הסובלים מבעיה כלשהי העלולה להשליך על יכולתם לקבל החלטות הנוגעות לענייניהם האישיים בטווח הקצר או הארוך.

במסגרת ייפוי הכוח רשאי מייפה הכוח לבחור מיופה כוח אחד אשר ינהל את ענייניו האישיים או מספר מיופיי כוח. מייפה הכוח רשאי להורות על חלוקת תפקידים בין מיופיי הכוח וכן רשאי הוא לצוות כי מיופה כוח אחד יפעל ויבצע מעשים מסוימים בעוד מיופה כוח השני יעשה רק עניין מסוים. כמו כן, מייפה הכוח רשאי לקבוע ולהחליט כיצד ינהגו מיופיי הכוח בענייניו האישיים לרבות עניינים הקשורים לגופו, בריאותו, הנכסים שהותיר וכו'.

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך הוראות המאפשר למייפה הכוח לקבל וודאות לגבי המשך חייו וניהול רכושו לאחר שלא יוכל לקבל החלטות בכוחות עצמו. מדובר בפתרון משפטי נהדר וראוי לאדם אשר חפץ להותיר אחריו או בעודו בחיים אך אינו מסוגל לתפקד כהלכה מערכת כללים ברורה ומסודרת כיצד ינהגו בו וברכושו.

האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך?

באופן עקרוני, ייפוי כוח מתמשך ימשיך ויעמוד כל עוד לא נעשתה פעולה לביטולו. ביטול ייפוי כוח מתמשך אפשרי על ידי מייפה הכוח, זה שהסמיך את מיופה הכוח לפעול בשמו ובמקומו וכן על ידי פניה לבית המשפט לענייני משפחה. פעמים רבות, ביטולו של ייפוי כוח מתמשך אינו דבר הניתן לעשותו בנקל. היות ומדובר במסמך אשר נערך על ידי עורך דין אשר הוסמך לכך באופן ייחודי וכן מייפה הכוח חתם עליו בעצמו, קיים קושי לעלות טענות כלשהן כלפי עריכת המסמך וביטולו. יחד עם זאת, כפי שנראה בפסקה הבאה, ישנן מספר עילות הקבועות בחוק המאפשרות להביא לביטולו של ייפוי כוח מתמשך.

מי רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול ייפוי הכוח

ישנם מספר גורמים הקבועים בחוק הרשאים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך אשר ערך מייפה הכוח. בין גורמים אלו ניתן למצוא את מייפה הכוח עצמו כאשר ישנה הוראה בייפוי הכוח אשר אינה מאפשרת לו לבטלו. מיופה הכוח אף הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה דומה. היועץ המשפטי לממשלה כאשר סבור הוא כי יש מקום לבטל את ייפוי הכוח.

בני משפחתו של מייפה הכוח כאשר הם סבורים כי ייפוי הכוח נערך באופן לא הוגן תוך ניצול מצבו של מייפה הכוח, כל אדם בעל עניין בייפוי הכוח הסבור כי יש מקום לעתור לבית המשפט בבקשה לביטול ייפוי הכוח מסיבות כאלה ואחרות. במקרים מסוימים גם לבית המשפט ישנה סמכות מיוזמתו להורות על ביטול ייפוי הכוח.

העילות הקבועות בחוק לביטול ייפוי כוח מתמשך

הוראות ביטולו של ייפוי כוח מתמשך קבועות בחוק הכשרות המשפטית והאופוטרופסות ומציון בהן את העילות המאפשרות ביטולו של ייפוי כוח זה. סעיף 32כב לחוק מונה ומפרט את העילות הללו כדלקמן:

"ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מאלה, והודעה על כך תימסר לאפוטרופוס הכללי על ידי מיופה הכוח או מטעמו, ואם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף – על ידי הממנה:

 • תנאי שהממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך כי בהתקיימו יפקע תוקפו של ייפוי הכוח;
 • פטירת הממנה או מיופה הכוח;
 • חדלו להתקיים במיופה הכוח התנאים שבסעיף 32ג;
 • מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל;
 • מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח; לא היה הממנה בעל כשירות או מסוגל להבין בדבר באותו מועד, יודיע על כך מיופה הכוח גם לבן זוגו של הממנה או לקרוב אחר;
 • מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח;
 • מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע; מיופה כוח כאמור יפסיק לפעול לפי ייפוי הכוח ויודיע על כך לממנה; ייפוי הכוח יפקע לפי פסקה זו מיום מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי או לממנה, לפי המאוחר."

ביטול ייפוי הכוח על ידי מייפה הכוח

מייפה הכוח רשאי בכל עת להורות כי ייפוי הכוח שערך בטל ומבוטל. זכות זו מוקנית למייפה הכוח בין אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף ובין אם לאו. היה ומייפה הכוח ציווה בגוף ייפוי הכוח כי לא יוכל בשלב מאוחר יותר להורות על ביטול ייפוי הכוח, יש לפנות לבית משפט לענייני משפחה על מנת שהוא יתיר זאת ויורה על ביטולו של ייפוי הכוח.

ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי מיופה הכוח

בדומה למייפה הכוח, גם מיופה כוח רשאי להודיע כי אינו מעוניין יותר להיות מיופה כוחו של מייפה הכוח. מיופה הכוח רשאי לעשות זאת במסירת הודעה למייפה הכוח או בפניה לבית משפט בבקשה לשחררו מהמשך אחריותו לעניין ייפוי הכוח.

ביטול ייפוי כוח מתמשך הלכה למעשה

ביטולו של ייפוי כוח הלכה למעשה מתבצע באמצעות פנייה לבית משפט לענייני משפחה. במסגרת הדיון אשר יערך לצורך ביטולו של ייפוי כוח זה, יבחן בית המשפט מספר עילות מרכזיות העלולות להביא לביטולו של ייפוי הכוח. בין העילות העיקריות לביטולו של ייפוי כוח מתמשך ניתן למצוא את הדברים הבאים:

 • עריכתו של ייפוי הכוח נעשה כאשר מייפה הכוח לא הבין במה מדובר ולא הבין מהו המסמך עליו חותם וכן מה מופיע בו.
 • עריכת ייפוי הכוח נעשתה תחת לחץ או כל פעולה אחרת שאינה ראויה והכל במטרה להשפיע על מייפה הכוח לחתום על ייפוי הכוח כאשר אין הוא באמת מעוניין לעשות זאת.
 • מיופה הכוח אינו פועל בהתאם להוראות ייפוי הכוח ואינו ממלא אחר חובותיו. במקרה שכזה, חותר מיופה הכוח תחת הוראות ייפוי הכוח ולמעשה מרוקנו מתוכן.
 • הבקשה לביטול ייפוי הכוח נעשתה על ידי מייפה הכוח או מיופה הכוח זאת כאשר ציין מייפה הכוח בייפוי הכוח תנאי אשר אינו מאפשר את ביטולו.

היה ובית המשפט ייעתר לבקשה, יורה הוא על ביטול ייפוי הכוח. בית משפט לאחר ששמע את הצדדים לבקשה, רשאי אף לדחות את הבקשה על הסף ולהותיר את ייפוי הכוח על כנו. בין אם אתם עותרים לביטלו של ייפוי כוח מתמשך ובין אם אתם מתגוננים נגד בקשה זו, הליך משפטי זה דורש הכוונה, הכנה וייצוג משפטי. רק עורך דין צוואות וירושות הבקיא בעריכת וניסוח ייפוי כוח מתמשך יוכל לסייע לכם להבין כיצד עליכם לפעול ובאיזה אופן להתמודד עם ההליך המשפטי.

טיפ בנוגע לביטול ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך הוראות של מייפה הכוח הנועד להקנות לו ודאות לגבי גופו, רכושו וכל עניין אחר הקשור אליו. ראשית, יש לכבד את רצונו של מייפה הכוח ולאפשר למיופה הכוח לפעול בשמו בדיוק כפי שרצה. ככל ועולה חשש כי ייפוי הכוח נערך באופן בלי הוגן תוך השפעה זרה על מייפה הכוח, יש לבדוק מהו טיב היחסים בין מייפה הכוח למיופה הכוח וכן האם עולה חשש לניצול מצבו לרעה.

ככל וישנו חשש כי מיופה הכוח ניצל לרעה את מצבו של מייפה הכוח יש לפנות לעורך דין צוואות וירושות אשר יסייע לכם כיצד לפעול והאם יש מקום לעתור לבית משפט לענייני משפחה בבקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך. ביטול ייפוי כוח מתמשך אינו עניין שבשגרה ובתי משפט יעדיפו את קיומו וכיבוד רצון מייפה הכוח על ביטלו. רק כאשר באמת יווכח בית המשפט כי ייפוי הכוח נערך באופן לא הוגן וראוי, יורה הוא על ביטלו.

טרם הגשת הבקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך, יש להבין במה דברים אמורים ומהו ההליך המשפטי לביטול ייפוי הכוח. לא כל מקרה מצדיק פניה לבית המשפט וכי רק כאשר עולה חשש אמיתי לניצול מייפה הכוח יש לאסוף את הראיות והמסמכים הנוגעים בדבר ורק לאחר מכן לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך וחשיבותו

עורך דין ייפוי כוח מתמשך הוא עורך דין אשר עבר הכשרה יחודית לכך ובעל ניסיון בעריכת צוואות, ייפויי כוח מתמשך וכו'. עורך דין צוואות וירושות אשר ביצע את הקורס הייעודי לעריכת ייפוי כוח מתמשך יוכל לסייע לכם להבין כיצד עליכם לפעול ככל והוגשה בקשה לביטול ייפוי הכוח לבית המשפט וכן מאלו דברים להימנע.

סוגית ביטול ייפוי כוח מתמשך מתחילה עוד בשלבים הראשונים כאשר נערך הוא ונחתם בפני עורך הדין. ככל ועריכת ייפוי הכוח תעשה באופן ברור, פשוט מבלי להסתיר דברים הרי שלאחר מכן יהיה קשה להגיש בקשה לביטולו ובמידה ובקשה זו תוגש, יהיה קל ופשוט להתמודד עמה. ככל וכל השלבים הרלוונטיים לעריכת ייפוי כוח מתמשך התבצעו כהלכה כולל הפקדת ייפוי הכוח לאחר מכן, הרי שרוב הסיכויים כי בית המשפט לא ייעתר בקלות לביטולו.

בין אם אתם עותרים לביטול ייפוי הכוח ובין אם אתם מתגוננים נגד בקשה זו, ניהול ההליך המשפטי דורש ידע משפטי רב וכן ניסיון בליטיגציה ובקיאות בסדרי דין. עורך דין צוואות וירושות יוכל לסייע לכם להבין את שלבי ההליך המשפטי וכמובן אף לייצג אתכם בפני כל ערכאה משפטית נדרשת. הצלחת ההליך טמונה הן בשלביו הראשונים של עריכת ייפוי הכוח אך לא פחות גם בנטילת ייצוג משפטי הולם במסגרת הדיון המשפטי. פנו לעורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות ותנו לו לסייע לכם.

מוזמנים גם לקרוא על – כמה עולה ייפוי כוח מתמשך.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן