ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

ייפוי כוח מתמשך רפואי לפי חוק זכויות החולה

זה אמנם נשמע עצוב, אבל לא אחת זה נצרך, אחד מקרובי המשפחה שלנו במצב רפואי לא טוב, ויש צורך במישהו אחר שיקבל את ההחלטות עבורו.

בדיוק בשביל זה קיים ייפוי הכוח המתמשך הרפואי. מה זה אומר בכלל? מה המקור של זה בחוק? האם צריך עורך דין לטובת הוצאת ייפוי כוח מתמשך? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

ייפוי כוח מתמשך רפואי לפי חוק זכויות החולה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

ייפוי כוח מתמשך רפואי

כשמו כן הוא, מדובר בייפוי כוח המאפשר למי שייפו את כוחו לקבל החלטות, וגם לבצע כל מיני פעולות, עבור אדם אחר.

כשמדובר בייפוי כוח מתמשך הכוונה היא שאין מדובר בייפוי כוח לפעולה מסוימת לזמן קצוב, אלא ייפוי כוח לתקופה ארוכה שכדי להפסיקו יש לבצע פעולות עליהן נ]רט בהמשך. לפי חוק ישנן כמה רמות בהן יכול מיופה החוק בעצם "לשלוט" על האדם.

זה יכול להיות ייפוי כוח לכלל העניינים הרפואיים של האדם, יכול להיות לגבי כל מיני תחומים רפואיים ספציפיים, ויכול להיות לגבי כלל העניינים הרפואיים, למעט כאלה שהוחרגו כבר מראש. במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו להסביר לכם בדיוק איזה ייפוי כוח מתאים למצבכם.

המקור החוקי ליפוי כוח מתמשך רפואי

חוק זכויות החולה הוא המקור הנורמטיבי לכך שניתן לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבור אדם ספציפי החלטות רפואיות, וזאת למקרה שאותו אדם לא יוכל לתת בעצמו הסכמה מדעת, אם זה בשל מצב גופני, קונגטיבי, נפשי או כל סיבה שיכולה להיות. למה זה נדרש? משום שללא ייפוי כוח, במקרה שיש צורך לקיים הליך טיפולי או רפואי, ונדרשת לכך הסכמה, ואותו מטופל לא יהיה מסוגל לתת את ההסכמה, יהיה צורך בפנייה דחופה לבית משפט, וזאת לצורך מינוי אפוטרופוס לענייני גוף, או קבלת הוראות אחרות. החוק מבטל צורך זה, על ידי מינוי מיופה כוח מראש.

חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה, בסעיף 16 קובע כך: "(א) מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי; בייפוי הכוח יפורטו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו של המטופל לטיפול רפואי. (ב) על ייפוי כוח לפי סעיף זה ועל אופן עריכתו יחולו הוראות פרק שני1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, בשינויים המחויבים". כלומר, מטופל יכול למנות בא כוח מטעמו לקבלת החלטות רפואיות עבורו, יש לפרט בכתב המינוי את הנסיבות והתנאים למינוי זה. כאמור, החוק מפנה לחוק הכשרות והאפוטרופסות לצורך קבלת מידע נוסף בעניין.

חוק הכשרות והאפוטרופסות

החוק, בסעיף 32טו קובע את ההוראות לעניין ייפוי כוח רפואי מתמשך, "ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול בשמו של הממנה רק בעניינים הנוגעים לבריאותו (בחוק זה – ייפוי כוח רפואי), יכול שייחתם בפני בעל מקצוע או עורך דין על גבי טופס שיקבע השר בהסכמת שר הבריאות. לאחר מכן מפרט החוק את אלו המוגדרים "בעלי מקצוע", וביניהם רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג, אח או אחות. ישנו גם ייפוי כוח, אשר מסמיך את מיופה הכוח לתחומים נוספים כמו בדיקה או טיפול פסיכיאטרי.

חובת הבדיקה של בעל המקצוע

במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' ידעו להגיד לכם, שהחוק, בסיף 32טו(ג) מפרט גם מה צריך לעשות בעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי כוח רפואי. בין השאר הוא צריך לאשר שהתרשם שהממונה הבין את המשמעות של מתן ייפוי הכוח, וגם את האפשרות שיש לכלול בתוך נוסחו הנחיות מקדימות. כמו כן, בעל המקצוע צריך להתרשם שייפוי הכוח אכן ניתן מרצון, ובהסכמה מלאה.

אישור האחריות

אחד המסמכים הנוספים שיש לצרף לייפוי הכוח הרפואי, לפי סעיף 32טו(ד) לחוק הכשרות והאפוטרופסות הוא הסכמה של מיופה הכוח, שגם היא נחתמה בפני עורך דין או בעל מקצוע, שהאדם שיפו את כוחו, מיופה הכוח, מבין את המשמעות, האחריות והסמכות, שיש לו על פי ייפוי הכוח שניתן לו זה עתה. לפי משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ישנו טופס ייעודי לייפוי כוח רפואי מתמשך אצל בעלי המקצוע הרלוונטיים, והוא כולל כמובן גם את ההצהרה בדבר אישור אחריותו של מיופה הכוח, והבנתו המלאה של אחריות זו.

ההבדל בין ייפוי כוח רפואי לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח לפעולות והחלטות הנוגעות לדברים שאינם דווקא מהתחום הרפואי. לעומת זאת ייפוי כוח רפואי, מיועד דווקא עבור החלטות ופעולות רפואיות. כשמדברים על ייפוי כוח רפואי מתמשך, הכוונה לייפוי כוח לעניינים רפואיים, שחל לאורך זמן, ולא לצורך פעולה רפואית אחת, כך מסבירים גם במשרדי עורכי דין כמו משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'. חוק הכשרות והאפוטרופסות, בסעיף 32 אכן מפרט הוראות לעניין ייפוי כוח מתמשך. בין השאר, האופן בו הוא פוקע, העובד שהאפוטרופוס הכללי צריך לוודא את תוקפו, והוראות נוספות.

פעולות הדורשות אזכור מפורש בייפוי כוח רפואי

ישנן מספר פעולות שללא אזכור מפורש שלהן בייפוי הכוח הרפואי, מיופה הכוח לא יוכל לבצע אותן: בין השאר, מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית או טיפול פסיכיאטרי.

מתן הסכמה לאשפוז פסיכיאטרי או שחרור מאשפוז. אם הממנה סבור שאין לבצע את אחת מהפעולות, מיופה הכוח לא יכול לכפות עליו פעולות אלו.

מה שכן, חשוב לציין לפי משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', הממנה יכול לנסח בייפוי הכוח, כי תהיינה פעולות שלמיופה הכוח כן תהיה סמכות לכפות עליו, על הממנה, גם אם הוא אינו רוצה בקיום אותן פעולות. נוסח כזה דורש הסבר מיוחד של פסיכיאטר לממנה, ועליו, על הפסיכיאטר להתרשם כי אכן מדובר בהסכמה מרצון. ההסכמה תקפה לאשפוז של 48 שעות, או עד יכולת של האדם לתת הסכמה מדעת.

מי יכול לערוך ייפוי כוח?

כל אדם בגיר, כלומר, מעל גיל 18, אם הוא צלול ומבין מה משמעות ייפוי כוח רפואי, יכול ורשאי לייפות את כוחות של אדם אחר. בא הכוח עצמו צריך להיות אדם כשיר משפטית ובגיר, שמייפה הכוח באמת סומך עליו, על שיקול דעתו ועל כושר שיפוטו.

מתי נכנס לתוקף ייפוי הכוח?

במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', מסבירים שהרגע שייפוי הכוח הרפואי נכנס לתוקף הוא כשהממנה כבר לא יכול לתת הסכמה רפואית, וכן כשמתקיימים שאר התנאים שהוגדרו בייפוי הכוח הרפואי. מיופה הכוח כמובן צריך ליידע את המתגוררים איתו, וכן מי שנקבע מראש, על כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

מה הקשר של עורך דין לעניין?

מדובר בהליך מורכב, הדורש גם הבנה של החוק והדרך בה יש לעשות את הדברים, וגם הבנה וניסיון בעיסוק עם האפוטרופוס הכללי וגורמי הרווחה. משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', יודעים ליצור את השיח מול הגורמים המתאימים, ולסיים את ההליך במהירות וללא בעיות.

איך בוחרים עורך דין לענייני ייפוי כוח מתמשך רפואי?

קודם כל כדאי לבדוק דרך חברים ובני משפחה, אם מישהו נתקל בעבר בעורכי דין מהתחום. במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו לעזור לכם, ומדובר במשרד עם ניסיון, מקצועי מאוד, שיסייע לכם ככל יכולתו, לעבור את המורכבות בצורה הקלה והמהירה ביותר.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן