ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

המילים ייפוי כוח מתמשך יכולות להיות מאוד מפחידות, אך צריך להבין שאכן מדובר בנושא מורכב, אך לעיתים מחויב המציאות. מה זה אומר בדיוק ייפוי כוח מתמשך? מי יכול לערוך אותו, ולמי? מה הקשר לעורכי דין? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

ייפוי כוח מתמשך

כששואלים מה פירוש הביטוי "ייפוי כוח מתמשך", התשובה היא די פשוטה. כשמו, כן הוא. כלומר, ייפוי כוח לאורך זמן. מה זה אומר? מדובר בייפוי כוח שבעצם מאפשר לממנה לקבוע בזמנו, איך, ועל ידי מי יטופלו כל ענייניו והחלטותיו.

וזה, כמובן, כשהוא בעצמו לא יוכל לקבל את החלטותיו בעצמו. משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו להסביר לכם בדיוק מה כוללת ההגדרה, ובאילו מצבים מדובר.

המקור החוקי

המקור החוקי לכל עניין ייפוי הכוח הרפואי המתמשך נמצא בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החל מסעיף 32א ועד סעיף 32לד, מפרט החוק מה ההגדרה לייפוי כוח מתמשך, מתי הוא בדיוק חל, וכל הפרטים הרלוונטיים לגביו.

סעיף 32ב (א לחוק  הכשרות והאפוטרופסות מגדיר מה הוא בדיוק מינוי מיופה כוח: "אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה.

לאחר מכן, מפרט סעיף (ב) מתי רלוונטי ייפוי כוח מתמשך: "ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש."

מתי ייפוי כוח נכנס לתוקף לפי חוק

החוק ממשיך ומפרט בסעיף 32יט  מתי בדיוק נכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך: "ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו, ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, וכי קוימו חובות היידוע; הייתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת".

כלומר, ברגע שהממנה לא מבין בתחומים שלגביהם הוא נתן את ייפוי הכוח, ייפוי הכוח נכנס לפעולה. כמובן שזה תלוי במסירת הצהרה לאפוטרופוס הכללי, שמפרטת שהתקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף.

התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף

כאמור, החוק מפרט שני תנאים שבהתקיים אחד מהם, נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף:

  1. כשהאדם הממנה כבר לא מסוגל להבין בנושא שעליו כתב ייפוי כוח מתמשך.
  2. אם התקיים תנאי, שנקבע כבר בייפוי הכוח שאם יתקיים, יכנס ייפוי הכוח לתוקף.

חשוב לדעת שישנם תנאים שאי אפשר לקבוע בייפוי הכוח, כמו למשל התנאי שהוא יכנס לתוקף על פי החלטה בלעדית של מיופה הכוח.

הגבלה זו הגיונית, בהתחשב בעובדה שייפוי כוח כולל בתוכו הענקת כוח רב לשליטה על חיי אדם אחר, וקביעה שאותו אדם יוכל לקחת את השליטה בידיו, יכולה להיות מאוד בעייתית. כן ניתן לקבוע שייפוי הכוח יכנס לתוקף אם הייתה החלטה משותפת של מיופה הכוח, יחד עם משפחת הממונה, שהם אלו שיעידו שאכן התקיימו התנאים שהוסכמו לכניסת ייפוי הכוח לתוקף.

כניסה לתוקף לאחר חוות דעת רפואית

ישנם מקרים שאין הוראות מפורשות ביחס לתנאי הכניסה לתוקף, ואז יש לקבל חוות דעת רפואית שתיקבע שהממנה כבר לא יכול להבין בתחומים בגינם נערך ייפוי הכוח. ביחס לשאלה לגבי ייפוי כוח לעניינים רכושיים, משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' ידעו להגיד שניתן לקבוע שייכנס לתוקף, גם אם האדם עדיין מסוגל להבין קצת. אחד הדברים שכן חשוב לציין בהקשר הזה, שהכשרות המשפטית של הממנה לא תלוי בעצם כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף.

למי צריך להודיע על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך?

אז החוק קובע מספר אנשים להם יש להודיע במקרה של כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף. בין השאר, אם הממנה גר במעון, צריך להודיע למנהל המעון, כך גם אם מתגורר אצל קרובי משפחה, צריך להודיע לאותם קרובים.

כמובן אם הממנה בעצמו קבע מספר אנשים להם יש להודיע, יש לעשות זאת. אם נקבעו מיופי כוח חלופיים, גם אותם יש ליידע. לאחר מכן ישנה דרישה ממיופה הכוח הכללי להודיע לאפוטרופוס הכללי על כך שייפוי הכוח נכנס לתקוף, וזאת בעזרת הצהרה על כניסת ייפוי כוח לתוקף.

הגשת ההודעה על כניסה לתוקף

אפשר להגיש את ההודעה לאפוטרופוס גם באופן מקוון, באמצעות האזור האישי לאחר הזדהות באתר השירותים הממשלתי.

וגם ישנה קבלת קהל במשרדי האפוטרופוס, באזור מגוריו של הממנה. כמובן שיש לצרף להצהרה עוד מסמכים, כמו למשל חוות דעת רפואית. האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה, לאחר ההודעה אישור או דחיה של הכניסה לתוקף.

האפוטרופוס הכללי גם שולח הודעה לממנה ואם מונה אדם מיודע נוסף, שולח גם את האישור או הדחייה לאותו מיודע. ייפוי כוח מתמשך צריך לשאת עליו חותמת של האפוטרופוס הכללי, ובה גם ישנם תאריכי הפקדתו של ייפוי הכוח יחד עם תאריך הכניסה לתוקף.

מימוש ייפוי הכוח

סמכויותיו של מיופה הכוח הן בתאם למה שנקבע בייפוי הכוח עצמו. אם נדרש ממיופה הכוח, הוא צריך להציג את ייפוי הכוח החתום לכל דורש. כלל הגורמים, בין אם פיננסיים ובין אם גורמים רפואיים, יכבדו את ייפוי הכוח.

מתי יפקע תוקפו?

במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' ידעו לענות בדיוק על השאלות מהסוג הזה, והוא יפקע אם אם נקבע תנאי מסוים בייפוי הכוח עצמו, או אם מתי מיפה הכוח או מיופה הכוח, או שחל שינוי במצב מיופה הכוח ולא עומד בתנאים הנדרשים. אם מיופה הכוח מונה בשל מקצועו, ומקצועו נשלל, פוקע ייפוי הכוח. ישנם עוד מקרים בהם, למשל, אם מיופה הכוח היה נשוי למייפה והם התגרשו, או שינויים נוספים ממין זה.

מה עושים במקרה של פקיעת ייפוי הכוח?

אם ייפוי הכוח פוקע, יש למסור הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי כמובן. אם טרם נכנס לתוקף, על האדם הממנה להודיע על פקיעתו, ואם נכנס לתוקף, מיופה הכוח צריך לעשות זאת. הודאה זו תיעשה באינטרנט באופן מקוון.

למה צריך עורך דין לכל ההליך?

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' ידעו להגיד לכם שלא מדובר בהליך קל, והשאלה מתי בדיוק נכנס לתוקף ייפוי הכוח היא רק אחת משאלות רבות שעולות במהלך ההליך, ובדיוק בשבילן כדאי להתייעץ עם עורך דין.

אז איך בוחרים עורך דין?

אחד הדברים החשובים ביותר זה שעורך הדין יהיה בעל ניסיון ומקצועי. משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' הם בעלי ניסיון בתחום, ויודעים לנהל את ההליך באופן רציני ומהיר. מוזמנים לשאול בני משפחה וחברים, אך גם לפנות למשרד, והם כבר ייעצו לכם מה לעשות.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן