ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מונח שלא נשמע לא כל כך טוב. רוב האנשים יחשבו על סיטואציה של אי כשירות או חוסר יכולת של אדם לקבל החלטות על עצמו. נכון, אכן מדובר במצב מורכב ומסובך, אך אין זה אומר שלא צריך להבין מה זה אומר, מי יכול להיות מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך? איך מתנהל התהליך? למה צריך עורך דין להליך? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים? כל התשובות במאמר שלפניכם

מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

ייפוי כוח מתמשך

כשמו כן הוא, ייפוי כוח נועד בידוק למצב שצריך שיהיה מיופה כוח לאדם מסוים, שיוכל לקבל החלטות בענייניו, וזאת במקרים שהוא לא יכול מסיבה כלשהי לקבל את ההחלטות הללו בעצמו. יש לציין כי יש ייפוי כוח רפואי, יש ייפוי כוח לעניין רכוש, כולו או חלקו, ויש ייפוי כוח הכולל את שני הדברים, ובעצם נוגע לכלל ההחלטות בנוגע לאותו אדם עליו ניתן ייפוי הכוח. משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו להסביר לכם בצורה הטובה ביותר את הגדרת ייפוי הכוח המתמשך. מה זה ייפוי כוח בעניינים אישיים? בעיקר ביחס לרווחה של אותו אדם, למקום מגוריו, בריאותו, וגם כלל הצרכים שלו, הנפשיים, החברתיים וכמובן הגופניים. ייפוי כוח מתמשך בריאותי רלוונטי כמובן רק לענייניו הרפואיים. ייפוי כוח בענייני רכוש רלוונטי לטיפול בכלל הנסכים וההתחייבויות של האדם.

קביעת שיקול הדעת בתוך ייפוי הכוח

יש לציין בתוך נוסחו של ייפוי הכוח אפשר לקבוע הנחיות מאוד ברורות בכל מיני נושאים. בנוסף, אפשר לכתוב שיש שיקול דעת למיופה הכוח לקבל החלטות איך שהוא רוצה בדברים מסוימים. כלומר, נוסח ייפוי הכוח נתון לשינוי, ומאפשר להגדיל את שיקול הדעת של מיופה הכוח.  למשל, עורך ייפוי הכוח, המייפה, יכול לקבוע שמקום מסוים ישאר ביתו, גם אם מיופה הכוח לעניינים אישיים ירצה להעבירו, ניתן למייפה לקבוע שהעברה לסידור חוץ ביתי אחר תתרחש רק במקרים של נסיבות מיוחדות.

המקור החוקי לקריטריונים למיופה הכוח

מיופה הכוח צריך לעמוד בקריטריונים מסוימים, וחוק הכשרות והאפוטרופסות מפרט אותם בסעיף 32ג:

"רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:  (1 מלאו לו 18 שנים;(2) לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף; (3)  לגבי מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים בו שני אלה: (א)  הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ולא ניתן לו הפטר; (ב)  הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981; (4)  הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין; (5)  הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה; (6) הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שלפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך, לפי סעיף 32יד או 32טו. (ב( לא יהיה אדם מיופה כוח לפי פרק זה, ולא יסכים להיות מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

אז מה התנאים?

החוק בעצם מפרט את התנאים להיות מיופה כוח, כשכל אדם יכול להתמנות, אלא אם חלים לגביו אחד מהתנאים הבאים:

  • מתחת גיל 18.
  • לו עצמו מונה אפוטרופוס,
  • ייפוי כוח מתמשך נערך גם לו וכבר נכנס לתוקף, כלומר, יש מישהו שמקבל עבורו את ההחלטות, בין אם זה בכלל העניינים ובין אם זה בעניין מסוים.
  • מטפל רפואי, או כל סוג אחר בתשלום, של האדם שמינה אותו (אלא אם הוא קרוב משפחה).
  • מספק לממנה מקום מגורים בתשלום – גם לא יכול להיות מיופה כוח.
  • מונה זה מכבר לשלושה אנשים, שאינם בני משפחתו, כמיופה כוח.
  • עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך.
  • בעל מקצוע, כמו רופא, פסיכולוג, או עו"ס שהוחתם על ייפוי כוח זה
  • אם מדובר בייפוי כוח לענייני רכוש, לא יוכל להתמנות מי שהוכרז כפושט רגל על ידי בית המשפט, ולא אחד שניתן לו הפטר. בנוסף, מי שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל, גם לא יוכל להתמנות למיופה כוח לעניין רכוש. במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו להרחיב לכם בדיוק לגבי הרציונל של האיסור הזה.

חובות הדיווח של מיופה הכוח

מיופה הכוח חייב לדווח לאדם שמייפה הכוח רשם בייפוי הכוח שלו כאחד שמיופה הכוח מספר לו ומעדכן אותו על כל החלטותיו. הוא נקרא, אדם מיודע. הממנה יכול אם הוא רוצה לקבוע כי יועבר לאדם המיודע עותק של ייפוי הכוח. בנוסף, גם לגבי האדם המיודע יש כללים, בין השאר, הוא לא יכול להיות קרוב של מיופה הכוח, אלא אם גם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה. הממנה קובע את מועדי הזמנים של הדיווחים לאדם המיודע, ואותו אדם מיודע, יכול, ברצונו, לדרוש ממיופה הכוח את כלל המידע על הפעולות שזה עשה.

האפוטרופוס הכללי

כמו כמעט כל הוראה, מייפה הכוח יכול לרשום בייפוי הכוח שכל פעולה של מיופה הכוח תדווח לאפוטרופוס הכללי עצמו. כמובן שהממנה צריך להודיע אם קבע את זה לאפוטרופוס הכללי, כשהוא מפקיד את ייפוי הכוח. לאחר מכן, כלל חובות הדיווח שקיימות כבר כלפי אפוטרופוסים, יחולו גם על מיופה הכוח. כמובן שיש גם לכך חריג, ואם האפוטרופוס הכללי נתן פטור מדיווח למיופה כוח מסוים, יש לו פטור מדיווח. . משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', אומרים שיש לציין את מעורבותו הרבה של האפוטרופוס הכללי במקרים מסויים.

יש פעולות שמיופה הכוח לא יכול לבצע?

ישנן מספר פעולות, אותן גם מונים במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', שמיופה הכוח אינו יכול לבצע. בין השאר, פעולות שנדרש לבצען באופן אישי כמו מסירת גט, המרת דת, לבצע פעולת או קבלת החלטות כמיופה כוח לאחר. הסכמה למסירת ילד לאימוץ, הצבעה בבחירות. פעולות שקשורות בחוק חולה הנוטה למות, וגם עריכת צוואה וקביעת מוטבים עבור מייפה הכוח.

ישנן פעולות שנדרש לכתוב בייפוי הכוח באופן מיוחד?

התשובה היא שכן, יש מספר פעולות שעל מייפה הכוח לרשום באופן ברור בכתב ייפוי הכוח. כמו למשל, ביצוע פעילות במוצרים פנסיוניים, למעט הגשת בקשה לקבלת קצבת פנסיה, מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, תרומות עד 100 אלף ₪, מתנות עד סכום מסוים, וכן הלוואות ופעולות משפטיות בסכום מסוים.

תמיד מיופה הכוח צריך לבצע את הפעולות?

התשובה היא שבאופן כללי כן, אלא אם מדובר בפעולה בלתי אפשרית, כרוכה בהוצאה כספית גדולה מדי, בלתי חוקית, עלולה לגרום פגיעה חמורה למייפה הכוח. ישנם גם מקרים, עליהם תוכלו להתייעץ עם משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', שלמרות הוראה מפורשת, אסור למיופה הכוח לפעול לפיהם.

למה צריך עורך דין ואיך בוחרים אותו?

שימו לב שמדובר בהליך מורכב ולא פשוט, צריך להכיר ממש את החוק ואת כלל הדברים העולים ממנו. במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו לייעץ לכם, ולנהל עבורכם את ההליך באופן המתאים ביותר עבורכם, בצורה המהירה ביותר. כי זה מה שאתם צריכים, משרד מקצועי ובעל ניסיון בתחום כמו משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן