ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

צוואה פגומה

חוק הירושה הישראלי קובע באיזה אופן צריכה להיערך צוואה. לעיתים, נופלים פגמים באופן עריכת הצוואה ביחס להוראות החוק. במקרים אלו, הצוואה תיחשב לצוואה פגומה.

הפגמים בצוואה יכולים להיות פגמים משמעותיים ומהותיים אך ייתכנו גם פגמים קטנים ומינוריים יחסית מה דינה של צוואה שנפגמה? האם עדיין ניתן לקיים את הוראותיה או שהיא בטלה? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

צוואה פגומה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

דרכים לעריכת צוואה

המחוקק הישראלי קבע 4 דרכים לעריכת צוואה. צוואה שנערכה בכל אחת מאותן 4 דרכים, בהתאם להוראות החוק וללא נסיבות הפוגמות באמון בצוואה, הינה צוואה תקפה בעלת תוקף משפטי מחייב. נכיר כעת את 4 הדרכים השונות לעריכת הצוואה, כפי שהן מוצגות בחוק.

סעיף 18 לחוק הירושה – 1965, קובע כי צוואה יכולה להיערך בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • בכתב יד
 • בפני עדים
 • בפני רשות משפטית
 • בעל פה

נתחיל לפרוט את כל אחת מהדרכים לעריכת צוואה. בנוסף, נבין אילו פגמים יכולים ליפול בשיטת עריכה זו והאם מדובר בפגמים הפוסלים את הצוואה עקב היותה צוואה פגומה, או שמא מדובר בפגמים המאפשרים את קיום הצוואה על אף שמדובר בצוואה פגומה.

 

עריכת צוואה בכתב יד

האפשרות הראשונה לעריכת צוואה אותה מציג החוק, היא אפשרות עריכת הצוואה בכתב ידו של המצווה. על פי סעיף 19 לחוק, על צוואה כזו להיכתב במלואה בכתב ידו של המצווה, לשאת את חתימתו וכן את תאריך עריכת הצוואה. על פניו, צוואה שכזו אינה מצריכה חתימה או נוכחות של עדים כדי לקבל תוקף משפטי מחייב ואף אם המצווה כתב אותה בנוכחותו בלבד, היא תהיה תקפה ומחייבת.

 

עריכת צוואה בעדים

האופציה השנייה המוצגת בסעיף 20 לחוק, היא אופציית עריכת הצוואה בפני עדים. מי שמעוניין לערוך צוואה בפני עדים, ינסח צוואה בכתב. כאן, אין כל דרישה שהצוואה תיכתב בכתב ידו של המצווה והיא יכולה בהחלט להיכתב במחשב או על ידי אדם אחר שאינו המצווה.

נוסח הצוואה הכתובה יובא בפני העדים. המצווה יצהיר בפני העדים כי זוהי צוואתו, יירשם תאריך על הצוואה והמצווה יחתום עליה. כמו כן, נדרשת חתימתם של העדים על הצוואה כי המצווה אכן הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו וכי הוא עצמו חתם עליה.

זו הייתה, אם כן, הדרך השנייה לערוך צוואה. כעת, נמשיך לדרך השלישית לערוך צוואה על פי חוק הירושה – עריכת צוואה בפני רשות.

 

צוואה בפני רשות

מצווה יוכל לערוך את צוואתו בפני רשות משפטית. לעניין זה, הרשם לענייני ירושה, שופט, רשם בית המשפט, חבר בית הדין הרבני ונוטריון נחשבים לרשות משפטית. על פי רוב, צוואה בפני רשות נערכת בפני עורך דין שהוא נוטריון ולא בפני שופט או הרשם. עם זאת, הדבר אפשרי כמובן גם אם לא מומלץ.

ניתן להגיש לנציג הרשות המשפטית נוסח כתוב של הצוואה. לחלופין, המצווה רשאי להגיד את הצוואה בעל פה בפני הנציג והנציג יעלה את הדברים על הכתב. לאחר מכן, הנציג יקריא למצווה את נוסח הצוואה בשפה שהוא מבין והמצווה יצהיר כי זוהי צוואתו. נציג הרשות יחתום על הצוואה חתימה המאשרת כי זוהי צוואתו של המצווה, היא הוקראה בפניו והמצווה הבין את תוכן הצוואה.

 

צוואה בעל פה

במקרים בהם המצווה הוא גוסס או שיש לו סיבה טובה להאמין שהוא גוסס, המצווה יוכל לצוות את צוואתו בעל פה. המצווה יזמן שני עדים הדוברים את שפתו והוא יגיד בפניהם את צוואתו. העדים יעלו על הכתב זיכרון דברים של הצוואה, יכתבו את תאריך מסירת הדברים ויחתמו על הצוואה. הצוואה תופקד אצל הרשם לענייני ירושות.

במידה שהמצווה לא נפטר והבריא, הצוואה תהיה בטלה תוך חודש ימים. אם המצווה ירצה להאריך את תוקפה של הצוואה שנתן, הוא יצטרך לקחת את נוסח הצוואה שלו ולאשרר אותו באחת מהדרכים הקודמות לעריכת צוואה.

 

דינה של צוואה פגומה

עד עתה עסקנו באופן עריכת הצוואות על פי החוק. הכרנו 4 דרכים לעריכת הצוואה השונות זו מזו, אך כולן יוצרות בסופו של יום צוואה תקפה בעלת תוכן משפטי מחייב.

אולם מה קורה כאשר הצוואה לא נערכת באופן האמור, או שנופלים בה פגמים אחרים שאינם קשורים לאופן עריכתה של הצוואה? התשובה היא, שלא במפתיע – תלוי בפגם שנפל.

ניתן לחלק צוואות פגומות לשני סוגים – צוואה פגומה מהותית וצוואה פגומה פרוצדורלית. צוואה פגומה מהותית היא צוואה שהתוכן שלה בעייתי ולא ניתן לקבלו. צוואה פגומה פרוצדורלית היא צוואה שלא עומדת בתנים שתוארו לעיל לעריכת צוואה, או שנפלה טעות בכתיבתה.

 

פגמים מהותיים

ככלל, מצווה רשאי לחלק את רכושו כרצונו. עם זאת, המצווה לא יכול להורות על חלוקה הנוגדת את הוראות החוק. במקרים בהם קיום הוראות הצוואה יגרום לעבירה על החוק, לא ניתן יהיה לקיים את הוראות הצוואה. צוואה פגומה מסוג זה לא תתבטל כולה בהכרח, אלא בית המשפט יחלק בין החלקים הפגומים לבין החלקים ברי הקיום בצוואה ויורה על קיומם.

בדומה, הוראת צוואה המורישה רכוש לעדי הצוואה, הוראה המגבילה יכולת לשנות בעתיד את הצוואה או הוראה הממנה אדם אחר להחליט באופן מלא על חלוקת רכושו של המצווה, תהא בטלה אף היא. זאת, מכיוון שחוק הירושה אוסר על הוראות צוואה שכאלו.

 

פגמים פרוצדורליים

סעיף 25 לחוק קובע שבית המשפט יוכל להורות על קיום צוואה, אף אם היא אינה עומדת במדויק בתנאי עריכת הצוואות שהוצגו לעיל. אולם בית המשפט יוכל להורות כן, אך ורק אם התקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה. נצרף טבלה קצרה המסכמת את מרכיבי היסוד בכל אחת מהדרכים ליצירת צוואה.

 

מרכיבי היסוד בצוואות

סוג הצוואה מרכיבים מרכיבי יסוד
בכתב יד
 • כתב ידו של המצווה
 • תאריך
 • חתימה
הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה
בעדים
 • בכתב
 • בנוכחות שני עדים
 • חתימת עדים על הצהרת המצווה
 • תאריך וחתימת המצווה
הצוואה בכתב והובאה בפני שני עדים
בפני רשות
 • בכתב או בעל פה
 • בפני נציג רשות משפטית
 • הצוואה הוקראה למצווה בשפה המובנת לו
 • המצווה הצהיר כי זוהי צוואתו
 • נציג הרשות חתם על כך
נאמרה או הוגשה לרשות על ידי המצווה עצמו
בעל פה
 • המצווה גוסס או מאמין שהוא גוסס
 • בפני שני עדים
 • העדים כתבו זיכרון דברים הכולל חתימה שלהם ותאריך
 • הצוואה הוגשה לרשם
המצווה גוסס או מאמין שהוא גוסס והצוואה נאמרה בפני שני עדים

 

ככל שהצוואה הפגומה כוללת את מרכיבי היסוד של הצוואה, בית המשפט יוכל להורות על קיומה חרף הפגם. אכן, בית המשפט מחויב לנמק את החלטתו, להשאיר מקום לערעור על ההחלטה ולבאר מדוע ברור לו שהצוואה אכן משקפת את רצונו של המבקש, אך בסופו של דבר ביכולתו להורות על קיומה של הצוואה. לעומת זאת, בהיעדר מרכיבי היסוד, הצוואה הפגומה תתבטל.

 

צוואה פגומה פסולה

ישנה דרך אחרת בה צוואה עלולה להפוך לפגומה. צוואה הינה פגומה אם היא נכתבה תחת איומים, באונס, כאשר המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת או שבוצעה תחבולה ותרמית כנגד המצווה. בכל אחד מהמקרים הללו, וכן במקרים בהם הצוואה נעשתה מחמת טעות, הצוואה היא צוואה פגומה ללא תוקף משפטי מחייב.

הוכחת פגם שכזה בצוואה אינה פשוטה כלל. פעמים רבות, כאשר אחד מהצאצאים מקבל נתח גדול יותר מהירושה ביחס ליתר הצאצאים, מתעורר חשד להשפעה בלתי הוגנת מצדו על המנוח ומוגשות על ידי יתר היורשים התנגדויות לצוואה בטענה להשפעה בלתי הוגנת.

בפסיקה נקבעו מבחנים להוכחת השפעה בלתי הוגנת ואין זה המקום להאריך בעניין. ככל שאתם חושדים כי נכתבה צוואה הרלוונטית עבורכם תחת השפעה בלתי הוגנת, פנו לעורך דין לענייני צוואות וירושות לבירור סיכויי הגשת התנגדות לקיום הצוואה.

 

צוואה פגומה שלא בוטלה

ישנם מקרים בהם המצווה היה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת, איומים, אונס או תרמית כשכתב את הצוואה, אך השפעה זו בטלה עוד לפני מותו. המצווה בחר שלא לבטל את הצוואה למרות שההשפעה הבלתי – הוגנת חלפה. מה דינה של צוואה זו?

החוק קובע כי במקרים בהם צוואה פגומה לא בוטלה חודש לאחר שנודע למצווה על הפגם ופסקה הסיבה בגללה נפל הפגם, הצוואה תהיה תקפה. יורשים פוטנציאליים לא יוכלו לטעון שהאיומים, האונס או ההשפעה הבלתי – הוגנת, מצדיקים את בטלות הצוואה.

 

לסיכום

לסיכום, ייתכנו שלושה מצבים בהם צוואה תהיה פגומה. הראשון – הוראות הצוואה בלתי חוקיות. במקרים אלו, ההוראות שאינן חוקיות יתבטלו. השני – הצוואה אינה עומדת בכללי עריכת הצוואה על פי חוק. כאן, ככל שקיימים בצוואה מרכיבי היסוד שלה והיא משקפת את רצונו של המצווה, בית המשפט יוכל להורות על קיומה.

לבסוף, צוואה שנכתבה תחת השפעות אסורות היא צוואה פגומה גם כן מה שיוביל לבטלות הצוואה. זאת, אלא אם כן המצווה בחר שלא לבטל את הצוואה למרות שההשפעה האסורה פסקה.

 

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'

מעוניינים לערוך צוואה ללא פגמים, שתיצור וודאות משפטית לאחר 120? חושדים שצוואה הרלוונטית לכם פגומה? מעוניינים להתנגד לצוואה שפוגעת בזכויותיכם? אנו במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' נשמח לעמוד לרשותכם. המשרד מתמחה בדיני ירושות ומעניק שירותי ייעוץ, ייצוג וכן שירותים נוטריונים בכל תחום הירושות והצוואות. פנו אלינו כדי להתחיל לתכנן קדימה ולממש את זכויותיכם החוקיות.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן