ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

מינוי מנהל עזבון

מנהל עיזבון הוא גורם המתמנה על ידי בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי חוק הירושה, בעקבות הגשת בקשת מינוי מנהל עזבון.

תפקידו לטפל בעיזבון, לדאוג להגנתו ולניהולו התקין. במדריך הבא נסביר אודות חובותיו של מנהל העיזבון, זהותו האפשרית ותהליך הגשת הבקשה למינויו.

מינוי מנהל עזבון - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מתי מינוי מנהל עזבון מתבצע?

בנסיבות רגילות, בית משפט לא ימנה מנהל עיזבון אלא אם כן יימצא צורך בכך. נסיבות כאלה עלולות להיווצר כאשר היורשים אינם מסוגלים להגיע להסכמה בנושא חלוקת העיזבון ביניהם, ובמיוחד כאשר מדובר בזכויות משפטיות רחבות היקף או מורכבות, כגון פירוק מניות בחברה.

מנגד, ייתכנו מקרים בהם שווי העיזבון אינו מצדיק מינוי מנהל עיזבון, ששכר טרחתו יפחית משמעותית את שווי העיזבון, ויותיר את היורשים עם ירושה מופחתת. לפיכך, מנהל עיזבון מתמנה בדרך כלל רק כאשר העיזבון מורכב ממספר נכסים הדורשים ניהול שוטף כדי לשמר את ערכם.

חובותיו של מנהל העיזבון

חובתו העיקרית של מנהל עיזבון היא לאתר, לאסוף ולנהל את נכסי העיזבון עד לחלוקתם. אולם אחד האתגרים העיקריים הוא לקבוע באילו נסיבות יש למנות מנהל עיזבון. על שאלה זו ניתן לענות על ידי הבחנה בין שני סוגי מנהלי עיזבון: מנהל עיזבון זמני, שמונה לפני מתן צו קיום צוואה או צו ירושה, כשזהות היורשים איננה ידועה (לפי סעיף 78 בחוק הירושה), ומנהל עזבון קבוע, שמונה לאחר קביעת זהות היורשים ומתן צו קיום לצוואה או צו ירושה (בהתאם להוראות סעיף 82 בחוק הירושה).

מה ההבדל בין מינוי מנהל עזבון קבוע למינוי מנהל עזבון זמני?

מלבד השוני בתזמון של מינוי מנהלי העזבון משני הסוגים הנ"ל, ההבדל המשמעותי הנוסף ביניהם הוא ברמת סמכותם בנוגע לניהול נכסי המנוח ומשך כהונתם בתפקידם כמנהלי העיזבון.

כהונתו של מנהל עיזבון זמני נקבעת מראש ומסתיימת לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ואילו מנהל עיזבון קבוע מכהן עד לחלוקת נכסי העיזבון בין היורשים.

בנוסף, המטרות של מינוי מנהל עיזבון זמני שונות מאלו של מנהל עיזבון קבוע. מטרת מנהל העיזבון הזמני היא איסוף ושמירה על נכסי העיזבון עד לחלוקתם ליורשים, בעוד שמטרת מנהל העיזבון הקבוע היא מימוש של נכסי העיזבון והבטחת חלוקתם בין היורשים על פי הנחיות בית המשפט. לרוב באמצעות הליך לפירוק שיתוף בין יורשים.

כיצד מתבצעת חלוקת נכסי העזבון בעזרת מנהל עזבון?

מנהל העיזבון ינסה לחלק את נכסי העיזבון בהסכמה הדדית בין היורשים במידת האפשר. מנהל העיזבון הקבוע יכול להציע לבית המשפט תכנית לחלוקת הנכסים, גם אם היורשים אינם מסכימים עם השיטה המוצעת.

התנאים למינוי מנהל עזבון

לשם מינוי מנהל העיזבון, נחוצה בראש ובראשונה הסכמת המועמד לתפקיד זה, שימונה רק אם הסכים לקבל את האחריות לניהול העזבון מראש.

אם המנוח לא פטר את מנהל העיזבון בצוואתו מהפקדת ערבות למילוי תפקידו, יקבע רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה את סכום הערבות שעל מנהל העיזבון להפקיד לקופת בית המשפט במסגרת מינויו. ערבות זו משמשת כבטוחה לכיסוי כל נזק פוטנציאלי הנובע מניהול העיזבון.

מי רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון?

רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון, כל מי שיש לו עניין כלכלי בעיזבון, כגון יורשים, יורשים פוטנציאליים, חייבים ונושים של המנוח.

תהליך הגשת הבקשה למינוי מנהל עזבון

כדי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון ספציפי, יש לפנות לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה, בהצגת זהותו של מנהל העיזבון המבוקש, נימוקים התומכים במינוי ובציון כישוריו של מנהל העיזבון הפוטנציאלי הרלוונטיים לניהול נכסי העיזבון. כמו כן יש לתמוך בבקשה בתצהיר מטעם המבקש את מינוי מנהל העזבון.

את מי ניתן למנות כמנהל עיזבון ואת מי לא?

מותר למנות למנהל עזבון גם עד קיום לצוואה וגם את עורך הדין שסייע בעריכת הצוואה, כל עוד הוא לא נהנה מחלק בעיזבון, על מנת למנוע ניגודי עניינים. בנוסף, מותר גם ליורש לשמש גם כמנהל עיזבון. אולם בעוד שמינוי כזה עשוי להעיד על רמת האמון הגבוהה שהיתה למוריש ביכולתו של היורש לממש את רצונותיו האחרונים, הוא עשוי להתברר כחרב פיפיות ולהביא להגשת ערעורים על תוקף הצוואה, שכן העובדה שהיורש מונה כמנהל עזבון יכולה להצביע על השפעה בלתי הוגנת או צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה.

מתי מינוי מנהל עזבון עשוי להיות מיותר?

במידה והיורשים מסוגלים לשתף פעולה זה עם זה בניהול העיזבון, אין צורך במנהל עיזבון. במקרים כאלה, בקשה למינוי מנהל עיזבון עשויה להעיד על מניעים נסתרים, כמו רצון לפגוע כלכלית בצד השני או להשתלט על נכסי ירושה המוחזקים שלא כדין. לפיכך, יש למנות מנהל עיזבון רק כאשר היורשים אינם מסוגלים לשתף פעולה זה עם זה בניהול העיזבון.

ערעור על מינוי מנהל עיזבון

התנגדות למינוי מנהל עיזבון יכולה להתבסס על שני טיעונים עיקריים: הטיעון הראשון מטיל ספק בנחיצות מינוי מנהל עיזבון. כאמור, בית המשפט נמנע בדרך כלל ממינוי מנהל עיזבון אלא אם כן זה הכרחי, גם אם המוריש ציין במפורש מישהו המיועד לתפקיד זה בצוואתו. אמת המידה של בית המשפט למינוי מנהל עיזבון מבוססת על הצורך בבעל תפקידו כזה בפועל, ואם בית המשפט יקבע שאין צורך במנהל עיזבון, אזי לא ימונה אחד.

מנגד, הטיעון השני חולק על התאמתו של המנהל המוצע. בהקשר זה ניתן לטעון שמערכת היחסים בין היורשים לבין מנהל העיזבון פגומה בשל חוסר אמון או ניגוד עניינים, כגון תמיכת מנהל העיזבון באחד מבעלי העניין בירושה.

מתי ניתן לפטר מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון רשאי להיות מוסר מתפקידו על ידי בית המשפט משלוש סיבות עיקריות, כמפורט בסעיף 92(ב) לחוק הירושה ופסיקות בית המשפט:

  1. בית המשפט רשאי לפטר מנהלי עיזבון אם קיים חשש שהפרו את חובת האמונים כלפי המנוח או התעלמו מרצונו. במקרים כאלו קבעו בתי המשפט שאין הצדקה לאפשר למנהל העיזבון להמשיך בתפקידו.
  2. ניגודי עניינים יכול להוות עילה לפיטורי מנהל עיזבון. כך למשל, אם מנהל העיזבון הגיש תביעה לחלק מהעיזבון, אין זה מקובל שינהל את נכסי העיזבון, שכן עלול להיות לו אינטרס אישי להשגת חלוקת נכסים מסוימת.
  3. מנהל עיזבון עלול להיות מפוטר אם יחסיו עם בעלי העניין מתוחים מאוד עד כדי כך ששיתוף פעולה בלתי אפשרי בשל חוסר אמון בסיסי. אם לאחד הצדדים יש סיבה מוצדקת שלא לתת אמון במנהל העיזבון, בית המשפט עשוי לשקול להפסיק את מינויו.

אולם בקשה לפיטורי מנהל עיזבון היא עניין מאתגר משפטית, שכן בית המשפט יעדיף לבחון חלופות המגבילות או מפקחות על פעולותיו של מנהל העיזבון, במקום לשחררו מתפקידו לחלוטין, גם אם הטענות בבקשה מבוססות.

לסיכום

בסקירה זו ראינו כי מטרת מינויו של מנהל העיזבון היא לממש את רצונותיו של המנוח, ולא את אלה של מי מהנהנים בירושתו. היינו, בכל מקרה של מחלוקת בין היורשים, מחויב מנהל העיזבון לקיים את ההנחיות המפורטות במפורש בצוואת המנוח, ולא את רצונות היורשים.

לכן בנושאים הנוגעים לניהול עיזבון, כדאי להתייעץ עם עורך דין צוואות וירושות מנוסה, כדי להבטיח את האינטרסים שלכם. אם אתם מחפשים עורך דין מיומן לניהול עיזבון או גורם משפטי מקצועי להיוועץ בו, משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', כאן עבורכם.

לייעוץ משפטי מקצועי בדיני צוואות, ירושות וניהול עזבונות – פנו אלינו כעת: 052-8693401.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן