ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

עריכת צוואה אצל נוטריון

בחוק הירושה נקבעו ארבע דרכים שבאמצעותן ניתן לערוך צוואה תקפה, צוואה בעל פה, צוואה בפני עדים צוואה בכתב צוואה בפני רשות.

עריכת צוואה אצל נוטריון נופלת תחת ההגדרה של צוואה בפני רשות ובהגדרה זו נכללים גם, שופט, דיין, רשם בית המפשט ורשם הירושות. בהתאם לדין מעמדו של נוטריון הינו כשל שופט בנוגע לעריכת צוואה בפני רשות.

עריכת צוואה אצל נוטריון - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

החשיבות של צוואה

עריכת צוואה הינה מהדברים החשובים ביותר שיכול לבצע אדם במטרה לדאוג לקרוביו לאחר פטירתו. מטרת עריכת צוואה אצל נוטריון ועריכת צוואה בכלל היא לוודא כי כלל הרכוש שנצבר במהלך חיי המוריש יעבור ליורשים בהתאם לרצונו ולמנוע מצב בו העיזבון יחולק שלא בהתאם לרצונותיו. לרוב מדובר בהליך המשפטי האחרון בחיים ועל כן חשיבותו הגדולה.

הקטנת סיכוי הפסילה

לעריכת הצוואה אצל נוטריון השפעה עצומה על תוקפה של הצוואה והדבר מספק ודאות ראייתית  בכל הנוגע לקבילות של הצוואה ומקטין את מידת האפשרות לתקוף את הצוואה לאחר פטירת המצווה בעתיד.

גם במידה ומי מהיורשים יתנגד לצוואה תוך שימוש בעילות שהוגדרו לכך בחוק, העובדה שמדובר בצוואה בפני רשות תקטין משמעותית את הסיכוי שההתנגדות תוביל לפסילתה.

ניתן לומר כי צוואה בפני נוטריון מצמצמת את הסיכון שהמתנגדים הפוטנציאליים למימושה יצליחו להביא לפסילתה בעתיד בהליך משפטי של הגשת התנגדות למתן צו קיום הצוואה או בקשה לפסילת הצו שניתן.

דרישות צורניות ומהותיות

בעת עריכת צוואה אצל נוטריון לא קיימת דרישה בחוק כי הצוואה תיכתב בכתב ידו של המצווה בניגוד לצוואה בכתב יד ולצוואה בפני עדים.

לא נדרשים עדי קיום לצוואה נוטריונית וגם פגמים צורניים שונים לא בהכרח יובילו לפסילתה של הצוואה הנוטריונית.  המחוקק ומערכת המשפט נותנים משקל רב לפעולות משפטיות הנערכות על ידי נוטריון והדבר בא לידי ביטוי גם בצוואה נוטריונית.

עריכת צוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית לרוב נערכת במשרד הנוטריון וזה רושם במדויק את הוראותיו של המצווה לצוואתו. לאחר ביצוע הרישום הנוטריון קורא אותן בקול בפני המצווה על מנת לוודא שכלל הדברים נכתבו ובמדויק והוראות הצוואה אכן משקפות את רצונו של המצווה.

לאחר שלב זה המצווה נדרש להצהיר שמדובר בצוואתו והנוטריון יאשר את המסמך בחתימתו ויכניס אותו לתוקף משפטי.

לאחר עריכת צוואה אצל נוטריון כדאי להפקידה למשמורת גם במשרדי רשם הירושות. כאשר צוואה נוטריונית נערכת בשפה שהמצווה אינו בקיא בה על הנוטריון להקריא את ההוראות בשפה השגורה בפיו של המצווה ולצרף אליה אישור של תרגום נוטריוני.

הדגמת הכשירות המשפטית

כאשר עריכת צוואה אצל נוטריון נעשית עבור מצווה הנמצא במצב נפשי או רפואי מורכב כמו גם, כאשר קיים חשד כי עקב מצבו זה הוא עלול להיות מנוצל באמצעות השפעה בלתי הוגנת, הנוטריון עשוי לדרוש בצע בדיקת כשירות משפטית ולצרף את ממצאיה לצוואה כנספח. הדגמת הכשירות יכולה להיעשות גם על ידי הנוטריון עצמו תוך תיעוד של שיחה לגבי פרטי הרכוש, פרטי היורשים והמשמעויות של ההוראות וכיצד אלו יבוא לידי ביטוי.

ההוראות הרלוונטיות לעשיית צוואה נוטריונית נקבעו בחוקים הבאים:

  • חוק הנוטריונים משנת -1976
  • תקנות הנוטריונים משנת-1977
  • חוק הירושה משנת -1965
  • תקנות הירושה, משנת-1998

בהתאם לסעיף 19 החוק הנוטריונים כוחו של אישור נוטריוני מהווה ראיה המוגדרת כמספקת במסגרת הליך משפטי מבלי שיהיה צורך להידרש להבאת ראיות נוספות לפעולותיו של הנוטריון. מסיבה זו כדאי לבצע עריכת צוואה אצל נוטריון ובתי המשפט לא יורו בנקל על פסילת צוואה מסוג זה.

שלבי עריכת צוואה אצל נוטריון

לשם עשיית צוואה נוטריונית  חובה להגיע אל הנוטריון עם תעודה מזהה רשמית הכוללת תמונה. הנוטריון תחילה יברר את זהותו של הניצב בפניו ויבצע אימות של זהות המצווה.

דרך הזיהוי ייכלל על גבי האישור הנוטריוני בצורה מפורשת והנוטריון יצרף גם עותק נוסף של צילום התעודה המזהה למשמורת יחד עם העתק של הצוואה הנוטריוניות עצמה.

לאחר אימות הזהות ישנם שתי אפשרויות, אפשרות אחת היא שהנוטריון יקריא את הצוואה למצווה ובסיום המצווה יצהיר שההוראות מדויקות וזוהי צוואתו. אפשרות שנייה היא שהמצווה יקריא את צוואתו לנוטריון ובסיום ההקראה יצהיר שזוהי צוואתו.

הנוטריון יוודא כי המצווה מבין היטב את תוכן הוראות הצוואה ואת משמעותן המשפטית. הנוטריון יסרב לתת אישור נוטריוני לצוואה במידה והוא סבור כי המצווה אינו מבין היטב את  ההוראות או במידה והוא יסבור כי הוא אינו חותם עליה מרצונו החופשי.

ווידוא כשירות ותקפות

הנוטריון יוודא כי בעריכת הצוואה לא השתתף מי מהמוטבים המוזכרים בה וכי זו נעשתה ללא כל לחץ והשפעה שאינה הוגנת. הנוטריון לבסוף יברר כי המצווה הינו כשיר לחתימה על צוואתו על פי הדין, כי הוא אינו מוגדר כחסוי וכי כשירותו המשפטית אינה מוטלת בספק.

על מנת לוודא את הכשירות ואת חוסר המעורבות של אחרים בעריכת הצוואה הנוטריון עשוי לדרוש שהמצווה יגיע לבדו וכי הוא יציג בפניו אישור רפואי מתאים כגון הערכת כשירות פסיכיאטרית במידת הצורך.

בהתאם לתקנות כאשר יש חשש לכשירות המשפטית יש להמציא לידי הנוטריון תעודה הרפואית טרם מועד עשיית הצוואה ולא לאחריה. את  התעודה הרפואית יש להוציא ביום עשיית הצוואה הנוטריונית ולכל המוקדם עד יממה טרם למועד עשיית הצוואה.

רישום צוואה נוטריונית

את האישור הנוטריוני לפעולת עריכת צוואה יש לערוך על גבי טופס מספר 13 המנוסח בפורמט קבוע כפי שנקבע בתוספת השנייה של תקנות הנוטריונים.

הנוטריון נדרש לסמן את הצוואה בטופס במספר או באות ולהוסיף את חתימתו על כל עמודי הצוואה. לאחר החתימה האישור יצורף לצוואה והנוטריון יכרוך את המסמכים בסרט אדום מבד ויוסיף מדבקה לקצוות של הסרט. לבסוף הוא יטביע את חותמו כך שהחותם יוטבע על כלל הדפים.

שמירת העתקים

עותקי האישור הנוטריוני לצוואה נמסרים ללקוח והנוטריון ישאיר גם אצלו עותק מקורי נוסף של האישור לצד העתק של התמונה המזהה ומסמך רפואי לכשירות במידה והדבר נדרש למשמורת.

לאחר הנפקת אישור נוטריוני, הנוטריון נדרש לרשום את מספר הפעולה שבוצעה לרבות כלל הפרטים הנדרשים לתיעוד בספר הנוטריונים המנוהל במשרדו.

ביטולה של צוואה נוטריונית

ניתן לבטל צוואה נוטריונית על ידי השמדת על העותקים או לחילופין על ידי רישום עליהם "מבוטלת". ניתן לבטל את הצוואה גם על ידי עריכת צוואה חדשה.

ניתן לבטל צוואה נוטריונית הן אצל הנוטריון שאצלו היא נערכה והן אצל נוטריון אחר. נוטריון שבציע ביטול יסביר למבטל את החשיבות של הודעה על הביטול גם לנוטריון שערך את המסמך.

סיכום עריכת צוואה אצל נוטריון

לסיכום הנושא, עריכת צוואה נוטריונית מחזקת את תקפותה ומקטינה את הסיכון לפסילתה בהליכים משפטיים לאחר פטירתו של המצווה.

כפי שציינו, הנוטריון נדרש לבצע שלבים מוגדרים בהליך זה ולהציע למצווה גם להפקיד את הצוואה הנוטריונית החתומה אצל רשם הירושות.

משרד עורכי דין ונוטריון ערן עקראוי מתמחה בדיני משפחה בדגש על התחום של צוואות וירושות. למשרד ניסיון רב בעריכת צוואות מיוחדות ומורכבות ותוכלו לבצע במשרד את כתיבת הצוואה עצמה והן את אישורה הנוטריוני.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן