ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

עסקאות בירושה עתידה

חוק הירושה קובע כי נכסיו של אדם, לרבות כספים ומקרקעין שנמצאים תחת בעלותו, מועברים כדין ליורשיו החוקיים או במקרה שערך מבעוד מועד צוואה – לצדדים הנקובים בה, לאחר פטירתו.

עסקאות בירושה עתידה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

בהקשר זה נשאלת השאלה המתבקשת: האם ביצוע עסקאות בירושה עתידה מותר על פי חוק? בשורות הבאות נדון בסוגיה חשובה זו ובתשובה שחוק הירושה הישראלי מספק לה.

מהן עסקאות בירושה עתידה?

המונח "עסקאות בירושה עתידה" או "עסקאות בירושה עתידית", מתייחס להתחייבות מצד אדם מסוים להעברת נכס או נכסים שבבעלותו לאדם אחר לאחר מותו – שלא במסגרת מסמך הצוואה שלו.

עסקאות כאלו בירושה אינן קבילות בראי החוק ולכן אין להן תוקף משפטי מחייב, ככל שאינן מעוגנות במסגרת הוראות הצוואה באופן מובהק וברור.

האם ביצוע עסקאות בירושה עתידה מותר על פי החוק בישראל?

לכל אדם יש אפשרות לייעד את רכושו וכספיו לזולתו כראות עיניו וכמיטב שיקול דעתו, כך שיועברו לרשותם של אנשים לבחירתו במועד פטירתו.

לא זאת בלבד, אלא שבמדינת ישראל, כמו גם ברוב המדינות המתוקנות האחרות, מקובל שבעלי נכסים וממון עורכים צוואות בעודם בחיים, המפרטות כיצד יטופל ויחולק רכושם לאחר פטירתם – ולמי בדיוק.

במסגרת ההוראות הניתנות בצוואה, ניתן להעביר את הנכסים שבבעלות המצווה לחזקתם של המוטבים הנקובים בצוואה, על פי תנאי הצוואה.

כמו כן, אפשר לקבוע באמצעות הצוואה כי כל אחד מן היורשים הנקובים במסמך יקבל נתח מסוים מתוך הרכוש, שאת היקפו המדויק ניתן לקבוע גם כן באמצעות מסמך הצוואה. יחד עם זאת, ביצוע עסקאות בירושה עתידית אינו חוקי במדינת ישראל, על פי סעיף 8 בחוק הירושה.

מה נאמר על ביצוע עסקאות בירושה עתידה בסעיף 8 לחוק הירושה?

סעיף 8 בחוק הירושה קובע כי הסכמים בדבר ירושה עתידית מטעם מוריש מסוים או ויתור על ירושתו של אותו מוריש – ככל שהסכמים אלו שנעשו מול המוריש בטרם זה הלך לעולמו, אינם תקפים או בעלי משמעות משפטית ברת אכיפה.

יתרה מכך, אם אדם נותן מתנה מתוך כוונה שהיא תינתן למקבל רק לאחר פטירתו (של נותן המתנה), פסול הדבר אם לא קבע הוראה זו בצוואתו בצורה מפורשת.

פסילתן של עסקאות בירושה עתידית נועדה להגן על זכותו של כל אדם להעביר את ההנחיות לחלוקת נכסיו וממונו באמצעות הצוואה, מבלי שלחץ ומניפולציות יגרמו לו לשנות את החלטותיו לכאן או לכאן – לטובת יורש פוטנציאלי מסוים או לרעתו של אחר.

הידעתם? החוק מתיר ביצוע עסקאות בעיזבון עתידי למרות שביצוע עסקאות בירושה עתידית אסור

חשוב לציין כי בעוד שסעיף 8 לחוק הירושה אכן אוסר עסקאות בירושה עתידה, הוא אינו אוסר לבצע עסקאות בעיזבון עתידי. הסעיף אוסר על עסקאות בירושה עתידית משום שלדעת המחוקק, כל אדם צריך לקבל החלטות לגבי הירושה שלו באופן עצמאי ללא מעורבות של גורמים נוספים.

בנוסף, המחוקק מעוניין למנוע מראש את האפשרות שעסקה המבוצעת בירושה עתידה תוביל לכך שזכויותיו של מי מן היורשים המתעתדים לקבל את הירושה, תקופחנה בעקבות המהלך.

אולם למרות האמור לעיל, המחוקק כן מתיר ביצוע עסקאות בעיזבון משום שהוא רואה בהן החלטות הנוגעות להעברת נכסים שהיורש הפוטנציאלי עשוי לקבל בעתיד.

אולם אין אפשרות לוותר על הזכות בירושה כאשר המוריש עודנו בין החיים, וגם לא להפוך אדם מסוים ליורש מבלי שהדבר צוין מפורשות בצוואה.

יחד עם זאת, ההבחנה בין עסקאות בעיזבון ובין עסקאות בירושה עתידה אינה פשוטה ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני צוואות וירושות לפני שמבצעים כל פעולה הנוגעת לטיפול בנכסים שעשויים לעבור לחזקתכם כחלק מהירושה או העיזבון.

כיצד יש להעביר רכוש בירושה לפי החוק?

קיימות שתי שיטות בלבד להעברת רכוש באמצעות הורשה, שבהן החוק בישראל מכיר כחוקיות:

האחת היא באמצעות צוואה, שבה בעל הנכסים מציין את שמות המוטבים ומפרט כמה מהרכוש יקבל כל אחד לאחר מותו. חלוקת הרכוש תתבצע בדייקנות קפדנית בהתאם לאמור בצוואה, בהנחה שכל הוראות הצוואה עומדות בדרישות החוק ושהצוואה נערכה בצורה ברורה, בצלילות דעת ומרצונו החופשי של המוריש.

השיטה השנייה היא ירושה מכוח החוק הידועה בתור ירושה לפי דין. חוק הירושה במצב זה קובע את סדר היורשים. באופן כללי, סעיפים 10 עד 17 לחוק עוסקים בסדר הירושה על פי דין. ככלל, ניתן לומר שהמעגל בו עובר סדר היורשים הולך וגדל כל עוד לא מתגלה יורש במעגל הקרוב ביותר לנפטר (בן זוג, ילדים, יורשים של ילדים וכן הלאה).

כך עורך דין לענייני צוואות וירושות מסייע להבטיח טיפול חוקי והוגן בירושה

בכל הנוגע לחלוקת רכוש במסגרת ירושה ולחוקיותם של הסכמים שנעשו לגבי רכוש זה, עורך דין צוואות וירושות הוא הגורם המקצועי שיש להתייעץ עמו.

בעת עריכת הצוואה, עורך דין המתמחה בצוואות ועסקאות בירושה עתידה, מוסמך להעניק את הייעוץ וההכוונה הטובים ביותר לבעל הנכסים, ליורשים ולמנהל העיזבון.

ייעוץ משפטי מקצועי מסוג זה הוא חיוני מאין כמוהו למניעת הצורך להתמודד עם אי אלו מכשולים וקונפליקטים עתידיים כתוצאה מהוראות לא ברורות בצוואה או כאלו המנוסחות בצורה שיכולה להשתמע לשתי פנים. בנוסף, הייעוץ המשפטי מסייע למצווה לוודא שבצוואתו לא נכלות הוראות שעלולות להיות בלתי מוסריות או בלתי חוקיות, דבר שיביא לביטולן במידה ויועמדו להכרעת בית המשפט.

עסקאות בירושה עתידה – סיכום

במאמר זה ראינו כי החוק במדינת ישראל אינו מתיר ביצוע עסקאות בירושה עתידית. פירוש האיסור הינו כי אדם אינו יכול להבטיח לזולתו כי יועבר לידיו חלק מסוים מרכושו אחרי שילך לעולמו – באופן שניתן יהיה לאכוף משפטית. לשם כך יש לערוך צוואה מסודרת בהתאם לדרישות החוק.

הסיוע של עורך דין צוואות וירושות הוא חיוני הן במעמד עריכת הצוואה והן בעת הוצאת הוראותיה מן הכוח אל הפועל ובמסגרת הטיפול בעיזבונו של המנוח.

ליווי משפטי איכותי מסייע למוריש לחסוך מיורשיו העתידיים מגוון בעיות לא רצויות – צורך אקוטי לכל הדעות, ככל שהיקף הנכסים המיועדים להורשה הוא גדול יותר והטיפול בעיזבון הופך מסובך יותר. קיום הצוואה או חלוקת הרכוש עלולים להתעכב באופן משמעותי כתוצאה מבעיות אלו, מה שעלול להוביל גם למחלוקות בין היורשים.

על מנת לקבל תמיכה משפטית נאותה ולהיות מסוגלים לערוך את הצוואה באופן שישקף בצורה הטובה ביותר את כוונותיכם ורצונותיכם כמורישים, כדאי מאוד לפנות ללא דיחוי לסיוע מטעם משרד עורכי דין לענייני צוואות וירושות. עורך דין כאמור לעיל, יוכל לכוון אתכם וללוות אתכם בתהליך ליצירת צוואה תקפה משפטית העומדת בדרישות החוק, מורה על חלוקה הוגנת של רכושכם בהתאם לשיקול דעתכם – וצפויה לעמוד גם במבחן הזמן.

משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות', מציע סיוע וייעוץ משפטי איכותי, מקצועי ומקיף לכל המעוניין בעריכת צוואה, הוצאת צו קיום לצוואה, הגשת התנגדות לצוואה, הגנה על צוואה וכיוצא באלו. לאורך שנות פעילותנו, משרדנו צבר הישגים רבים בתחומו לטובת קהל לקוחותיו ובני משפחתם. נשמח לפעול כך גם למענכם בכל סוגיה הנוגעת לטיפול בירושה, בעיזבון או בצוואה.

לקביעת ייעוץ אישי ודיסקרטי עם משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' – חייגו: 052-5595831 .

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן